රහත්බව හඳුනා ගැනීම (ඡබ්බිසොධන සූත්‍රය ඇසුරින්) - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි මහ රහතන්වහන්සේ.