නිළියක් වෙන්න නම් ලජ්ජා බය නොමැති විය යුතුද... තාලපුට මහරහතන් වහන්සේගේ කථාව