දුරුතු පෝය බණ - සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ - Ven. Medawala Saranapala Thero