Ganekandechandarathana...O/L seth kavi ගනේකන්දේ චන්දරතන