යෝජිත ජන සම්මත ව්‍යවස්ථාවෙන් බෞද්ධාගමට ඇති රැකවරණය අහිමි වේද? - කැකිරාවේ සුදස්සන හිමි අදහස් දක්වයි