මහා කච්චායන භද්දේකරත්ත සූත්‍රය | පූජ්‍ය පාතේගම සුමනරතන ස්වාමින්වහන්සේ | 2013 01 12