2018-10-13 සෙනසුරාදා සජීවී සත්ධර්ම ‌ද‌ේශනයේ පළමුවන දිගහැරුම