දෙවියන්ට සහ මියගිය ඣාතීන්ට සද්ධර්ම දේශනාවක් ශ්‍රවනයට ආරාධනා කිරීම සහ "පන්සල" යන්නෙහි සැබෑ අර්ථය