සෝතාපන්න මාර්ගයේ යන ඔබ සිටින්නේ අපගේ ශාස්තෘන් වහන්සේ පිළිබඳ මනා අවබෝධයකින්ද