නොමැරී සිටින්නට නම්? ඔක්කන්තික සංයුක්තය (ස.නි) - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ