චතුරාර්ය සත්‍ය දේශනය - යුදගනාව රජමහා විහාරය, බුත්තල.