(2020 - 04 - 10) පූජ්‍ය මීපාගම සංඝරතන හිමි - Ven. Meepagama Sangarathana thero