සිත් නෙත් අසපුව 2020 01 19 ධර්ම දේනාව හා ධර්ම සාකච්ඡාව පූජ්‍ය කිරුලපන ධම්මවිජය ස්වාමීන් වහන්සේ