නිවන් දකින්න යන ඔබ යන මාර්ගය නිවැරදි ද ? | පූජ්‍ය කිරුළපන ධම්මවිජය ස්වාමීන් වහන්සේ