පටිච්චසමුප්පාදය​- Ven Doloswala Udithadeera Thero -24 -05 -2018