බුදුරජාණන් වහන්සේ ආර්ථිකය ගැන කරනු ලැබූ දේශනා Ven Neluwakande Gnanananda Thero