2018-10-20 දින ආරාමයේ පැවති දේශනාව -Dharmayai Obai