2018-01-12 දින දේශනාව ජේතවනාරාම වන සෙනසුනේ සිට සජීවීව...