නිවනම අරමුණු කරගෙන ධර්ම ප්‍රචාරක කටයුත්තක් කරන ආකාරය