54.1 Ven Wedeniye Nandaseela Thero - 15p Oct2016 FM