කුම්භ ගෝෂක කතා වස්තුව ( Sirasa Fm කවිබණ මණ්ඩපය ) | මහබුලන්කුලමේ ගුණරතන හිමි