විදේශ රටවල වැඩ කරන ඔක්කොම නරකද ? | warayaye samitha himi.