2018 - 12 - 27 පූජ්‍ය කටුගම්පල නන්දරතන හිමි - Ven Katugampala Nandarathana thero