7. පිහිටවනු සිහිය | 2019.06.13 | සවස දම් දෙසුම 2 | අකම්පිත