3. පිස්සු රජෙක් | 2019.06.12 | උදෑසන දම් දෙසුම | අකම්පිත