සිත නිවන බුදු බණ - 126 Ven.Kirinde Chandasumana Nayaka Thero  - 2019.08.28 - 05.01 කිරින්දේ චන්දසුමණ