Trekmentor

Bhikkhu Meewanapalane Siri Dhammalankara

පරම අං බාන ධර්මායතනය
පරම අං බාන ධර්මායතනය

# Date* Title Duration (hh:mm:ss)
12024/05/26මහා පරිණිබ්බාණ සූත්‍රයේ 95වන කොටසේ ඇති "තේ මයං ලභාම මනෝභාවනීයේ භික්ඛූ දස්සනාය ලභාම පයිරුපාසනාය"00:03:58
22024/05/26ගති සුත්තං ​​(2024 - 05 - 26) | ආචාර්ය ගයනි රණසිංහ මහත්මිය​ | Siri Saddharmaya02:30:40
32024/05/26(2024 - 05 - 26) ධම්ම දේශණාවේ ධම්ම සාකච්චාව මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර මහා අරිහත් බුදුපියානන් වහන්සේ01:17:31
42024/05/26සං ඉපදෙන හේතු තුන මොනවාද?00:04:17
52024/05/25මෙත්ත සති සහ මෙත්ත අනුස්සති අතර වෙනස #කසින පිරියම් #අනුප්පාද නිරෝදය #චතුරා රක්ඛා00:08:50
62024/05/25උභතෝ භාග විමුක්තිය හඳුනා ගමු00:02:24
72024/05/25පංචස් කන්දය කියන්නේ මනුස්ස සරීරයට පමණක් නොවේ00:02:58
82024/05/25සද් වයස සහ සත් වයස පටලවා ගෙන ඇත00:05:29
92024/05/25#විගාතපරිලාහ අර්ථය #රූපරාග, අරූපරාග, කාමරාග .00:02:15
102024/05/25#සුද්ද අෂ්ටක යනු #සාරාසන්කෙයිය කල්පලක්ෂය සහ " සාර අසං ඛය" දෙකෙහි වෙනස00:09:21
112024/05/25#මාගදි බසේ "ච" අර්ථය00:01:21
122024/05/25#ප්‍රාතිමොක්ක සංවර සීලයේ පිහිටන ආකාරය #පටිසේවනා සංවරය00:02:26
132024/05/25#සමන්තා චක්කවාලේසු ගාථාවේ අර්ථය #යෝනිසෝමනසිකාරයෙන් කටයුතු කරනවානම් එය දැනගන්නේ කෙසේද00:04:36
142024/05/25#දස්සනා පහාතබ්බා කලොත් ලැබෙන පල #අච්චෙත්ති තන්හන්, විවට්ට සං යෝජනං, සංමා මාන අභිසමයන්00:01:37
152024/05/25#විඥානය ක්‍රියාත්මකවෙන ආකාරය විඥානං අනිදස්සනං විඥානයට උදාහරණයක් ධර්මය00:12:36
162024/05/25#ආසවඛ්‍ය ඤාණය #සද්දන් සුත්‍වා මනුස්සාවෙසුන් අර්ථය #බණ සහ බහ00:03:29
172024/05/25#සිතෙහි අතිවෙන කාම විතක්ක විචාර ,විහිංසා විතක්ක විචාර , අවිහිංසා සවිතක්ක සවිචාර00:01:45
182024/05/25#මෑණියන් අරිය මග වඩනකොට ලැබුණු අත්දැකීම්#ආර්ය ධ්‍යානයක් ලැබුණු ආකාරය #විඥාණය වංචක ධර්ම එවන ආකාරය00:05:13
192024/05/25#ණය ගණු දෙනු පොත කියෙව්වට වැඩක් වෙන්නේ නැත සතර කරුණු පූර්ණ වීමටනම්00:01:21
202024/05/25#සං තේරුම් ගත්තොත් #සං වලින් වාරණය වී ගති වලින් නිදහස් වීම #මගපලයක් පූර්ණ කරගැනීමට දස්සනාපහාතබ්බා00:02:32
212024/05/25#සද්දස්සකුලපුත්රයෙක් වෙලාද කියා දැනගන්නේ කෙසේද00:03:16
222024/05/25#පිංකම කුසලයක් කරගැනීමයි වටින්නේ එය කරන ආකාරය00:01:07
232024/05/25#භූතයන් විසින් ඔබේ විඥාණය මෙහෙයවන ආකාරය එයින් ගැලවෙන ආකාරය00:02:42
242024/05/25#අණු එක් කල්පයක් ගති රැගෙන යන ආකාරය සහ අහෝසි කර්මය00:01:18
252024/05/25#අනාර්ය සහ ආර්ය භාවනා කරණකොට ලැබෙන ධ්‍යාන #බුද්දස් ශ්‍රාවකයෙක් වීමටනම්00:03:51
262024/05/25#අර්ථ ධර්ම නිරුක්ති පටිසංබිඳා ඥාණය #මජ්ජිමා පටිපදා යනු00:03:13
272024/05/25ධම්ම දේශණය​ (2024 - 05 - 26) ~ මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර මහා අරිහත් බුදුපියානන් වහන්සේ02:16:23
282024/05/25ධම්ම දේශණාව ​​(2025 - 05 - 25) | පූජ්‍ය ධම්ම මුදිතා මෙහෙණින් වහන්සේ | Siri Saddharmaya01:16:35
292024/05/25(2024 - 05 - 25) ධම්ම දේශනාවේ දහම් සාකච්චාව ​මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර මහා අරිහත් බුදුපියානන් වහන්සේ01:09:09
302024/05/25පින සහ කුසලය අතර වෙනස කුමක්ද?00:02:33
312024/05/25මනුෂ්‍යත්ව පටිලාභයක් ලැබුනු අප කල යුතු දේ.00:08:27
322024/05/24#නිබ්බති ලක්ඛණ #කුසලමූල පටිච්ච සමුප්පාදය #සෝවාන් වූ මවක් තම දරුවන්ට සොරකම් කර කන්න දෙන්නේ නැත00:07:15
332024/05/24#අරිය කමටහන් ලෙස අනිච්ච සංඥාව ගායනා කලයුතුද00:03:32
342024/05/24#අරහත් පලය ලබන ආකාරය #දින හතක් සමුදය නිරෝද කලොත් #අනුප්පාද නිරෝදය00:07:10
352024/05/24#ඒතන් සං තන් ඒතන් පනිහිතන් ගාථාව අරිය කමටහනක් ලෙස ගායනා කිරීමද කලයුත්තේ #යුගනද්ද භාවනාව කරන ආකාරය00:05:17
362024/05/24#ධ්‍යාන ලැබුවට, අභින්ඤා ලැබුවට සමුදය නිරෝද කලේ නැත්නම්00:06:45
372024/05/24#ධර්මය තේරුම්ගැනීමට වයසක් තිබේද #බුදුපියාණන් බෝමුල සති හතක් වැඩ සිටියද00:05:48
382024/05/24#ඔබටත් මෙවැනි පුද්ගලයෙක් විය හැක00:03:35
392024/05/24#සබ්ද නීති ප්‍රකරණය නැවත මතු වූ ආකාරය සහ එහි ඇති වටිනාකම00:01:30
402024/05/24#හැඳිමිටේ ලෝකය සහ බුදුපියාණන් වදාළ ලෝක #එකලොස් ගින්න යනු00:02:23
412024/05/24අත්තසංමා පණිධි ච අර්ථය සහ සොතාපත්ති අංග00:02:13
422024/05/24#සීලබ්බත පරාමාස යනු #විචිකිච්චා යනු #සක්කාය දිට්ටිය යනු00:07:19
432024/05/24ත්‍රිපිටකයේ ඇති ''වා" අකුරේ තේරුම කුමක්ද?00:05:42
442024/05/24ධම්ම දේශණය​ (2024 - 05 - 25) ~ මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර මහා අරිහත් බුදුපියානන් වහන්සේ02:17:10
452024/05/24ධම්ම දේශණාව ​​(2024 - 05 - 24) | පූජ්‍ය ධම්ම මුදිතා මෙහෙණින් වහන්සේ | Siri Saddharmaya01:34:29
462024/05/24ගබ්සාවක් සිදුකිරීමේදී කම්ම පථයක් නිර්මාණය වෙනවාද | Daham Atuvawa00:02:48
472024/05/24(2024 - 05 - 24) ධම්ම දේශනාවේ ධම්ම සාකච්චාව මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර මහා අරිහත් බුදුපියානන් වහන්සේ01:20:31
482024/05/24ඉන්ද්‍රීය සංවරය ඇති වෙන්නේ කොහොමද?00:04:42
492024/05/23Gossip ප්‍රචාරය කරණ හාමුදුරුවරු දන්නේ නෑ ඒ අයට එන විපාක00:11:36
502024/05/23මේ අය කාගේ සාසණයේ මහණ වූ අයද බුදු හාමුදුරුවන්ගේ සාසණයේ නම් වෙන්න බෑ00:02:51
512024/05/23#දරුවෝ සලකන්නේ නෑනේ.... කාගේද වැරැද්ද00:04:12
522024/05/23#බුදු ගුණ නවය පිලිබඳ විග්‍රහය00:03:31
532024/05/23#අරහත් පලය දක්වාම අනිච්ච නිච්ච අතර දෝලනය වීම #ඉන්ද්‍රිය සහ ආයතන00:03:56
542024/05/23#මාගදී බසේ නමෝ, වන්දාමි සහ සංස්කෘත බසේ නමස්තේ අතර වෙනස #නමෝතස්ස ගාථාව දැන දැක කියන්න00:08:51
552024/05/23#නිච්ච සුක අත්ත ඉවත් කලොත් මෝහයත් ඉවත්වේ00:02:30
562024/05/23#සමාධි පිළිමය දැකීම සහ බණ ඇසීම සිත පිරිසිදුවේ #දිගටම සමාධි පිළිමය දිහා බලා සිටීමට උවමණා නම් එහි00:02:00
572024/05/23#මගපල පසුපස හඹා යායුතුද #මගපල ලැබූ බව දැනෙනවාද #මගේ සිත ඇතුලේ ඉන්න නෝනා සහ බාහිරව ඉන්න නෝනා අතර වෙනස00:05:56
582024/05/23#නිසිදති පල්ලන්කන් යනු #කාලක්ක්‍රියා සහ අපවැත්ම00:01:53
592024/05/23ධම්ම දේශණය​ (2024 - 05 - 24) ~ මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර මහා අරිහත් බුදුපියානන් වහන්සේ02:23:15
602024/05/23නිවන් මග පූර්ණය කරන්න හරිම ස්ථානය මෙතන.00:04:24
612024/05/23ධම්ම දේශණාව ​​| වෙසක් පොහොය​ 2024 | පූජ්‍ය ධම්ම මුදිතා මෙහෙණින් වහන්සේ | Siri Saddharmaya01:48:05
622024/05/23වෙසක් පොහොය​ 2024 ~ මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර මහා අරිහත් බුදුපියානන් වහන්සේ ~ Siri Saddharmaya02:32:30
632024/05/23සිරි සද්ධම්ම දේශනාවේ ධම්ම සාකච්චාව - වෙසක් පොහොය​ 2024 -01:19:17
642024/05/23පින, පව සහ කුසලය, අකුසලය අතර වෙනස පැහැදිලිව විග්‍රහ කර දෙන්න.00:03:14
652024/05/22#වේරමනි සීලය සහ පටිවිරතෝ හෝති හඳුනාගමු ...#සීලයේ තිපරි වට්ටය දකිමු ..#ලෝකෝත්තර සීලයේ පිහිටමු ..00:12:22
662024/05/22#සංඥා වේදයිත නිරෝදය හඳුනා ගමු00:06:30
672024/05/22#ඤාතීන්ට පිං දුන්නට පස්සේ කරදරද? #නිවැරදි ආකාරයට ඤාතීන්ට පිං දී නිදහස් කරන්න00:09:26
682024/05/22#මේ දෙයත් ඇති නිවන් මග පූර්ණ කරගන්න00:10:42
692024/05/22#බුදු දහම, බුද්ධාගමට වඩා වෙනස් වෙන හේතුව#බණ කියන්නේ වෙන කව්රුහරි හදන්න නමුත් තමන් හැදිලා තමන්00:08:59
702024/05/22#භක්තිය සහ ශ්‍රද්ධාව අතර වෙනස #කුසට ආ දරුවා බෝසත් දරුවෙක් කිරීමට මව අනුගමණය කලයුතු වැඩ පිළිවෙල00:06:30
712024/05/22#රාගක්ඛ්යෝ, තන්හක්ඛයෝ , තණ්හානං ඛය මජ්ජ ගාති කලොත් රාග ද්වේශ මෝහ තුනම අවසන්00:03:12
722024/05/22#විපරිණාමය වීම ඔබ දැකිය යුතුයි #නිච්ච අනිච්ච වීම හොඳම උදාහරණයකින්00:05:53
732024/05/22සතර කමටහන් නිවැරදිව වඩන ආකාරය පහදන්න.00:02:35
742024/05/22පින සහ කුසලය එකක්ද? දෙකක්ද?00:07:15
752024/05/21#ජ ජග්ග සූත්‍රයේ හරය සහ ඡ ඡක්ක සූත්‍රයේ හරය #බුදුගුණ ගායනය කිරීමෙන් බය ඉවත්වෙනවද බූත කොටස් ඈතට යනවාද00:04:18
762024/05/21# හිරිවඩුන්නේ ගියා බෝධින්වහන්සේ ළඟ තිබෙන දේවතා එලි සහ සුදු කිරණ00:06:50
772024/05/21#සෝක පරිදේව දුක්ක දෝමනස්ස හඳුනා ගමු ...#රජකම ගන්නකං ඒ ගැන ආස්වාදය, ගත්ත දවසේ ඉඳන් බය ..00:03:09
782024/05/21#ප්‍රභාස්වර සිත හඳුනා ගමු #කුඩා දරුවෙකුගේ සහ අරහතුන්වහන්සේගේ වෙනස #විපාක සිත්00:05:40
792024/05/21#දිගන්වා ලෙස එන්නේ අතීත සංසාරයේ දේවල්ද #අනුසය සහ ආසය #පුරාණ කාර්ම වලින් නිදහස්වෙන ආකාරය00:03:56
802024/05/21#සතර කමටහන් වැඩිය යුතු වෙලාව00:04:17
812024/05/21#ඔබත් පද පරමද ? පද පරම උනත් නිවණ විවුර්ත කරගත හැක . #ප්‍රත්‍යක්ෂ ඥාණය00:06:31
822024/05/21#බුදු පියාණන් පිරිණිවන් පෑ ස්ථානය පිලිබඳ විස්තරයක්00:04:34
832024/05/21#ඔබගේ ඤාතියෙක් හෝ දරුවෙක් නිසා ඔබ දුක්විඳිනවාද එසේනම් ඔබ කළ යුතු දේ00:07:41
842024/05/21#නාම රූප සහ පංචස්කන්දය අතර ඇති සංබන්දය #බාහිර පංචස්කන්දය #ලෝකයේ තියෙන කිසිම දෙයක් අපට අයිතිනැත00:03:16
852024/05/21#අරහත් පලයට පත්වෙද්දීත් සියළුම විතක්ක විචාර පැමිණේ නමුත් සවිතක්ක සවිචාර වඩා නිදහස් වෙන්න දන්නවා00:03:07
862024/05/21#"සිරි" යන වචනයේ අර්ථය සහ "සිරි" යන්න වෙනුවට සංස්කෘත භාෂාවට අයත් "ශ්‍රී" යන්න භාවිතයට ගත්00:02:32
872024/05/21පින යනු කුමක්ද?00:10:10
882024/05/20#ඔබ උදව් කලේ,, ආදාර කලේ,, දාණය දුන්නේ .. (ප්‍ර) එක්කද ...00:02:39
892024/05/20#වේදනා, සඥා, චේතනා, පස්ස, මනසිකාර.. #නිරෝද කර යුතු තැන #සං පස්ස උනොත්00:02:39
902024/05/20#බයද ?? බයනම් බුද්ධ දේශනාව අනුව කලයුතු දෙය #ඉතිපිසෝ ගාථාව කියවීම හරිද #බූත කොටස් පලා යනවාද00:04:27
912024/05/20#තව අලපිතයක් නිසිදති පල්ලන්කන් මාණය පහලම අංකයට ගැනීම #අද වෙනකොට පර්යන්කයෙන් වාඩිවී සිටීමට ගැනීම00:05:27
922024/05/20#අස්ස සති පස්ස සති අර්ථ #අද වෙනකොට ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කරගෙන00:01:26
932024/05/20#දීගන්වා රස්සන්වා - දීර්ග සංසාරයේ - වර්තමාන මොහොතේ #අද වෙනකොට දිග හුස්ම කෙටි හුස්ම වෙලා00:07:42
942024/05/20#හෙළ බුදු ඉතිහාසයේ බුදුපියාණන් වැඩ සිටි ස්ථාන #අද ඒ ස්ථාන වලට කියන නම්00:03:05
952024/05/20#සසර පුරුදු නැවත නැවත පැමිණිය හැක එය භාවිතා කළයුතු නිවෙන දෙයක් නම් දිගටම භාවිතා කරන්න ..00:07:48
962024/05/20#චතුරා රක්ඛා භාවනාව කිරීමට උපදෙස් ...00:04:49
972024/05/20#අටලෝ දහම #දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය සහ " ප්‍රිය අප්‍රිය " වැසුණු පරිවර්ථනය00:08:40
982024/05/20#කමටහන් වැඩීමට පෙර කුසල අකුසලය දැකිය යුතුයි #කමටහන් හතරම වැඩිය යුතුද00:04:11
992024/05/20#සිත පදම් කරගැනීම #සවිතක්ක සවිචාර ඕනිම කෙනෙකුට වැඩිය හැක #අනාර්ය භාවනාවේ වඩන්නේ විතක්ක විචාර00:03:52
1002024/05/20#ප්‍රිය අප්‍රිය නැති සෝතා පත්ති පුද්ගලයෙක් තුල ඇති මනාප අමනාප #සංකාර උපේක්ඛා ඤාණය00:02:47
1012024/05/20#දැඩි ලෝබය සහ අභිසංකාරකර නිවණ වසාගැනීම.#අසුබය වඩන්නේ මෙත්තානුස්සතිය #පටිකුලක භාවනාව යනු බෙදලා බැලීම00:04:36
1022024/05/20#හරියටම කුසලස්ස උපසංපදා කලොත් නැවත උපාදානය කරගන්නේ නැ #බුද්ධානුස්සතිය වඩන්නේ කෙසේද00:03:40
1032024/05/20බුද්ධ බල යනු මොනවාද?00:06:04
1042024/05/19#නිබ්බාණ මාර්ගය විවුර්ත වන්න නම් මේ මූල ධර්මයත් දැනගත යුතුයි00:02:25
1052024/05/19#ඉස්සර අපේ ගෙදරත් සීවලී හාමුදුරුවන්ගේ පින්තූරයක් එල්ලලා තිබ්බා... ඔබලාගේ ගෙදරත් එල්ලලාද තිබෙන්නේ00:02:33
1062024/05/19#සාංගික දාණය දිය යුතු ආකාරය00:01:54
1072024/05/19#ඒ තේන සච්ච වජ්ජේන සුවත්ති හෝතු #විශ්ව ශක්තිය සහ තමන් තුල තිබෙන ශක්තිය00:08:38
1082024/05/19#රාගය සහ මෝහය නිසා ගෙදර ගෙනාවා ඉන්පසු ද්වේශය හටගන්නා ආකාරය #දැනීම, දැකීම, අත් දැකීම...00:04:53
1092024/05/19#සතුන් නොමැරීම පමණක්ද පානාතිපාතා වේරමණී වෙන්නේ #නෑ තවත් තිබෙනවා00:07:26
1102024/05/19#ක්‍රියා සිත් සහ සංකාර සිත් අතර වෙනස00:04:40
1112024/05/19#කායේ කාය #අනුප්පාදෝ නිබ්බානං #නිරෝද කිරීමට ක්‍රම #ධම්ම කියන වචනයේ අර්ථ #පංචස්කන්දය සහ උපාදානය00:07:39
1122024/05/19#ප්‍රත්‍යවේක්ෂා ඥාණයෙන් ආහාර ගැනීම කරන ආකාරය00:06:16
1132024/05/19මරණානුස්සතිය යනු කුමක්ද?00:08:14
1142024/05/19අනුස්සති හතර විග්‍රහ කර දෙන්න.00:09:07
1152024/05/18#වෙසක් මාසයේ මේ රටේ තිබෙන රමණිය පරිසරය වෙණ රටක නැත00:02:43
1162024/05/18#තව අලපිත ගොඩක් පණ දහස, සුව අසුව, සද් සති ඉලක්කම් කර ඇත00:02:48
1172024/05/18#ධම්මෝ හවේ රක්ඛති ධම්මචාරි සිදුවෙන ආකාරය #අරහතුන් වහන්සේ කිසිම දෙයකට බය නැත #බයෙන් මිදෙන්න නම් මග00:04:36
1182024/05/18#අපට වැරදුනාට සැරියුත් හාමුදුරුවන්ට වරදින්න විදිහක් නැත, #අපි අග මුල කරගෙන තිබෙන්නේ.00:02:14
1192024/05/18#චතුරා රක්ඛා භාවනාව කලයුතු ආකාරය #බෞද්ධයෙක් නොවුනත් මේ භාවනාව කලහැකියි00:03:55
1202024/05/18#රාගය හඳුණාගමු, සමුදය වෙන ආකාරය දකිමු .00:02:53
1212024/05/18#මගපල ලබන්නම නිර්දේශකල අනුස්සති භාවනා #අරිය ධ්‍යාන සහ අනරිය ධ්‍යාන #අරිය පරියේෂණ සහ අනරිය පරියේෂණ00:07:29
1222024/05/18#ඉන්ද්‍රිය සහ ආයතන හඳුනා ගමු #දැඩි නින්ද සැමට අවශ්‍යයි #දැඩි නින්දේදී සිදු නොවන දේ00:03:58
1232024/05/18#නාම රූප හඳුනා ගමු සහ එහි ක්‍රියාත්මක වීම00:03:46
1242024/05/18#තන්ච අඥ මඥන් යනු #මඤමානෝ බද්දෝ මාරස්ස යනු#මනෝ සමාචාරන් #නෙක්ඛම්ම සවිතක්ක සවිචාර යනු00:03:48
1252024/05/18#චතුරා රක්කා භාවිතා කලයුතු අවස්තාව #මරනානුස්සතිය භාවිතා කලයුත්තේ ඇයි00:08:46
1262024/05/18#පාහන් තේරුම් ගමු #පෘතක්ජනයා කුසලය අකුසලය දන්නේ නැත #දිට්ටි පටි ලාබන් පාහන් යනු #මනාප අමනාප00:04:39
1272024/05/18රාග, ද්වේශ, මෝහ යන මලකඩ තට්ටු තුන නැති කරන්න මෙතනින් අපට කියා දුන්නා.00:03:19
1282024/05/18සද්ධා ඉන්ද්‍රිය මතුකරගන්නා ආකාරය | Daham Atuvawa00:04:17
1292024/05/18සංසාර ණය ගනුදෙනු වලින් නිදහස් වීමට වෙලාවක් තිබෙනවාද?00:04:11
1302024/05/18#සමුදය නිරෝද කලයුතුයි - බුද්ධ ශක්තියට අනුගත විය යුතුයි - සතර කමටහන් වැඩිය යුතුයි - ණය ගණුදෙනු පියවිය00:09:39
1312024/05/18#බුද්ධ ශක්තියට අනුගතවීමට කිසියම් වාක්‍යක් තිබෙනවද #නැවත නැවතත් බුද්ධ ශක්තියට අනුගතවීමට හිරිවඩුන්නට00:03:11
1322024/05/18පංචස් කන්දය හැදෙන ආකාරය සහ පංචස්කන්ද උපාදාණයෙන් මිදෙන ක්‍රමය00:02:26
1332024/05/18#අංග විකල අයට මගපල ලැබිය හැකි ආකාරය #දස්සනීයානං සං වේජ නීයන් වීමට ඇති හැකියාව00:07:04
1342024/05/18#භගවත...භාග්‍යවත් ලෙස ගැනීම හරිද00:03:37
1352024/05/18#ජානතෝ පස්සතෝ වී තන්හාවයි, උපාදාණයයි අවසන් කර නොගත්තොත් කාටවත් වැඩක් නැත #පිණ උපාදාණය කරගැනීම00:06:18
1362024/05/18#බුදු හාමුදුරුවෝ මස් මාංස අනුභව කලාද #සංසාරයක සිදුවූ ණය ගනුදෙනු දින 7කින් අවසන් කළහැකිද00:05:48
1372024/05/17රාග,ද්වේශ,මෝහ,නිරෝධ කල හැකිද?00:14:26
1382024/05/17#පිංකම් කර ආයාචනා ප්‍රර්ථනා කිරීම අකුසලයකි00:03:13
1392024/05/17#මෝහය උපදින ආකාරය #සක්කාය දිට්ටිය සමුදය වෙන ආකාරය #දැක්ම පිරිසිදුකරගැනීමට නම්00:10:12
1402024/05/17#එදා හෙළ බිමේ සිටිය ගෝත්‍ර සහ ඒ අය සිටිය ප්‍රදේශ #නීලගිරි සෑය පිලිබඳ විස්තර00:05:35
1412024/05/17#චුති උපත සහ උදය වැය00:04:04
1422024/05/17#සමුදය බිහි නොකර සිටීමට අවස්ථා නමයක් #නාම රූප හදන ආකාරය #පටිච්චසමුප්පාදය ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය00:09:50
1432024/05/17#සතර අපායෙන් මිදුන පුද්ගලයා මාර්ගය පූර්ණ කරගත යුතු ආකාරය #විසාකා උපාසිකාව තවමත් ජීවත්වේ00:03:29
1442024/05/17#දින 7ක් පවතින සමුදයේ ශක්තිය #දේව බ්‍රම්ම කොට්ටාස වලට පිං පමුණුවන්නේ ඇයි00:04:44
1452024/05/16#බුදුහාමුදුරුවෝ අප රටේ උපන් බව ඔප්පු කිරීමට අරිය කම්මට්ටාන සංවිධානය ගෙනයන වැඩ පිළිවෙලේ යහපත00:11:18
1462024/05/16මහියංගණය | රිදීමාලියද්ද සිරි සද්ධම්ම දේශනාවේ ධම්ම සාකච්චාව (2024 - 05 - 12)01:19:41
1472024/05/16අපි කපුවෝ ගෙනල්ලා බොතල් වල හිර කරන්නේ අපේම ඥාතීන්ව නේද?00:06:33
1482024/05/16මහියංගණය | රිදීමාලියද්ද දේශනාව (2024 - 05 - 12) | ගමින් ගමට​ | Mahiyangana | Siri Saddharmaya02:35:18
1492024/05/16#බුද්ධ දේශනාවෙන් පටි ගලවන ආකාරය - පදේ පරම කරගෙන පොතේ අර්ථ ධර්ම පටලවා ගෙන සිටින අයට00:23:14
1502024/05/16පොඩි ළමයෙක් දඟ වැඩ කරද්දි තරහ යන එක හරිද?00:03:34
1512024/05/16#ආනන්තරිය පාප කර්මය කරගත් අයට මේ දහම පෙනෙන්නේ N.G.O. මුදල් වලින් මේ දහම විවුර්ත කරනවා කියලයි00:03:00
1522024/05/15අති ඉන්ද්‍රීය ඥාණ යනු මොනවාද?00:11:04
1532024/05/15පින් අනුමොදන් කරන විට ඔබගේ කිරණ ශක්තිය විහිදෙන අකාරය.00:11:22
1542024/05/15#නාම ගොත්තන් නජිරති අර්ථය#පිරිණිවන් පෑවට පසු නාම ගොත්ත අහෝසිවෙනවද00:04:19
1552024/05/15#තව අලපිතයක් අනත්ත ලක්ඛණ යනු අනාත්ම ලක්ෂණ නොවන බව00:02:11
1562024/05/15#ලව්කික පින සහ ලෝකෝත්තර පින #පුබ්බේතකත පුඥතා ශක්තිය සහ පුබ්බේතකත පාපී ශක්තිය00:02:08
1572024/05/15#අද කෝලාහලයට එන හාමුදුරුවරුන්ගේ ගතිය බොහෝ කලකට පෙර අරහතුන්වහන්සේ පෙන්වාදී ඇත00:05:47
1582024/05/15#ධ්‍යාන නොලබා මගපල ලබන්න බෑ කීමෙන් සම්පූර්ණ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ දහම විකුර්ති කිරීමක්00:05:47
1592024/05/15#දැනුමෙන් මත්වෙනවා ,,දැක්මෙන් නිවෙනවා00:02:06
1602024/05/15#සුතමය ඥාණය ලැබූ කෙනෙක් බුද්ධ ශක්තියට අනුගත නොවී මියපරලොව ගියොත් #සුතමය ඥාණය ලබා සද්දස්ස00:03:42
1612024/05/15#කර්ම බීජ හතරක් ඇත.. ඒ කර්ම බීජ අනුව උපදින ස්ථාන00:03:53
1622024/05/15#අනුසය සහ ආසය තෙරුම් ගැනීමට උදාහරණයක්00:04:13
1632024/05/15#විසි ආකාර සක්කාය දිට්ටිය #කර්ම පථයක් සම්පූර්ණ වෙන ආකාරය #ඔබට කර්ම අහෝසි කිරීමටත් හැකි ආකාරය00:05:24
1642024/05/14නමෝතස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස යන ගථාවේ තේරුම කුමක්ද?00:08:23
1652024/05/14#බෝසත්තුමා බුද්ධත්වයට පත්වූ පසු ඉසින්බස්සගල දක්වා වැඩිය මාර්ගය පිලිබඳ විස්තර00:12:17
1662024/05/14#අවසානයේ ත්‍රිවිද්‍යා ඥානයි අරහත්පලයට උපකාරී උනේ #බුදු පියාණන් කියන ලද බොරු #මස් මාළු කෑම00:04:27
1672024/05/14#පටිච්ච සමුප්පාද ක්‍රියාවලිය #උපකර්ම, ප්‍රති කර්ම, සන්මප්ප්‍රයෝග00:07:31
1682024/05/13සසරේ මලගිය සියලු ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කල යුත්තේ කෙසේද?00:05:57
1692024/05/13ධර්මය සොය සොය හැම තැනම ගියත් මෙතනින් තමා මට එය ලැබුණේ.00:05:59
1702024/05/12#මාගදී බස භාවිත කරණ ආකාරය#ඒහි භික්ඛු අර්ථය #ඛය, ක්‍ෂය වී ධර්මය අධර්මය වී ඇති ආකාරය00:05:45
1712024/05/12#කාමච්චන්ද විපරීත දර්ශණ යනු #නාමරූප ලෝකය00:05:27
1722024/05/12#පෙළෙනවා ලෙස ධර්මදේශනාවල කියවෙනවා එහි අර්ථය කුමක් ද #පිරිත් දේශනාවල මහා රාත්‍රී රතිඤා දාන්නේ ඇයි00:04:18
1732024/05/12#බණ කියන හාමුදුරුවරු සහ කට්ටඩියොත් හිතාගෙන ඉන්නේ පංචස්කන්දය කියන්නේ #අජ්ජත්තං වා, බහිද්දා වා යනු00:05:28
1742024/05/12#අනුශය උපදින අභිසංකාර #මනෝමය කාය දස දහසක් සක්වල සැරිසැරීම #අත්හැරිය යුත්තේ යුතුකම් වගකීම් නොවේ00:10:02
1752024/05/12#ආශීර්වාද කිරීමෙන් සුවපත් කලහැකි බව #දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් ආශීර්වාද කිරීම00:05:41
1762024/05/12#තව අලපිත ගොඩක් නිවැරදි කිරීම00:06:42
1772024/05/12#අව්‍යකත යනු උපේක්ඛාව ලෙස පරිවර්තනය කිරීමේ ඇති වැරැද්ද #පරිණාමය සහ විපරිනාමය හඳුනාගන්න00:09:46
1782024/05/12#බ්‍රහ්ම විහරණ සහ අදුක්කම අසුක යනු #උපේක්ඛාව හඳුණා ගමු.. උපේක්ඛාව පූර්ණකරගමු ..00:07:26
1792024/05/12#මරනානුස්සතිය වඩන හේතු #සංතන් අත්ති අසංතන් නත්ථි කරන ආකාරය00:02:03
1802024/05/12#ඒතං සං තන්- ඒතං පනී හිතං ගාථාවේ අර්ථය අල පිතයක් කල හාමුදුරුවන්ට සිදු වූ දෙය00:03:17
1812024/05/12#ඒ තං සංතන් ඒ තං පනිහිතන් ගාථාවේ අර්ථය #සමුදය බිහිවීම නිසා අනුසය බිහිවීම නැවත්වීමට කලයුතු දේ00:02:33
1822024/05/12#පිණ සහ කුසලයේ වෙනස දකිමු #කුසල් අනුමෝදන් කරවීම කරන්න බැ00:02:28
1832024/05/12#බුද්ධ භාවනා වැඩසටහනට සහභාගී උනාට පසු #රැකියාවෙන් වෙන්විය යුත්තේ දෙපැත්තම බලලයි00:03:26
1842024/05/12#රත්තරං බඩුවලින් බුද්ධරූපයක් හදලා පූජා කළා නිවන් බලාපොරොත්තුවෙන්00:01:56
1852024/05/12#ණයෙන් නිදහස් වීමට පිංකම් කලයුතුයි ඒ පිංකම වියදමක් නැතිව කරන ආකාරය00:04:37
1862024/05/12ගැහැණු පිරිමි වී උපදින්නේ කෙසේද00:01:17
1872024/05/12#සමාව ගැනීම කලයුතු ආකාරය #බුද්ධ භාවනා වැඩසටහනෙන් පසු ගතයුතු ආයුද හතර00:04:13
1882024/05/12අපේ බුදු හාමුදුරුවෝ දේශනා කල නිවැරදි ධර්මය විකෘති කලේ කොහොමද?00:07:47
1892024/05/12ගණිකාවක් පවා නිවැරදිව සිදුකළ සත්‍යයක්‍රියාව | Daham Atuvawa00:04:32
1902024/05/11අටමස්ථාන යනු මොනවාද?00:05:56
1912024/05/11අපි ඉගෙනගත් ජාතක කථා වල වැරැද්දක් තියනවද?00:02:10
1922024/05/11#වැරදි ධර්මය නොදැන දේශනා කිරීම #වැරදි ධර්මය ඇසීම #වැරදි දේශනාවලට සාදු සාදු කීම00:05:41
1932024/05/11#බුද්ධානුස්සතිය වැඩිම කරන්නේ කෙසේද මරණානුස්සතිය අනිවරෙන්ම වැඩිය යුතුයි00:02:03
1942024/05/11#කායාගතා සතිය වඩන ආකාරය, නිවැරදි විදියට #දේවදත්ත සංඝ භේදය00:02:35
1952024/05/11#ආචින්න අනාචින්න දේසනා ලපිතය අලපිතය #දේවදත්ත මාර්ග පලයකට පැමිනියානන් ආනන්තරිය පාප කර්මය00:08:45
1962024/05/11#දේවදත්ත නිවන්මග පැත්තක තියලා ධ්‍යාන වඩන්න ගියා00:01:03
1972024/05/11#ආනන්තරිය පාප කර්මය කරගන්නා ආකාරය සහ පොත් ලියන අය චේතනාවකින්ද එය කරන්නේ ඒ අයට වරදින හේතු00:04:22
1982024/05/11#මිදී නිදහස් වෙන්න අවස්ථා නවයක් ඇත එසේ නොකලොත් ආදීනව වලට හසුවේ ..00:00:48
1992024/05/11#දෙවෙනි වේශය ඇතිවෙන ආකාරය... කලයුත්තේ පලවෙනි වේශය ඉවත් කිරීමයි00:03:38
2002024/05/11#කිසියම් වැඩක යෙදී සිටිමින් සත්‍යක් ක්‍රියාව කිරීමෙන් අවැඩක් සිදුවේද, එසේ කලාට කමක් නැද්ද00:01:29
2012024/05/11#හේතු, හෝති, හීති දකිමු .00:01:14
2022024/05/11#පටිච්ච සමුප්පාදය තුලින් අනුශය නිරෝදකර ගති නගති කරගන්නා ආකාරය00:02:09
2032024/05/11#මතු බුදුවීම අදිට්ටාන කිරීම #විවරණ ගැනීම කලයුත්තේ ලොව්තුරා බුදුවරයෙක් ඉදිරියේ #බුද්ධ ඥාණ පූර්ණ00:01:41
2042024/05/11#ජාති උපදින ආකාරය සහ නිරෝද කරන ආකාරය පටිච්ච සමුප්පාදය තුලින්00:02:03
2052024/05/11#බුද්ධ පූජාව පූජා කරනකොට එම පූජා කරන ද්‍රව්‍ය වල ප්‍රමාණයන් තිබේද #සද්ධම්ම ප්‍රතිරූපකයන්ගේ උපදෙස්00:02:48
2062024/05/11#බුද්ධානුස්සතිය වඩන ආකාරය සහ දස අනුස්සතිය #සද්ධම්ම ප්‍රතිරූපක යනු00:05:56
2072024/05/11#බුද්ධ භාවනා වැඩසටනහට පැමිණි හාමුදුරුවෝ උන්වහන්සේගේ ඥාතීන්ට යුතුකම් ඉටුකළ ආකාරය00:09:41
2082024/05/10දරුවන් ඉගනගැනීමේ අවසන් ප්‍රථිඵලය කුමක්ද?00:12:34
2092024/05/10දහම් පාසලේ උගන්වන ගුරුවරුන්ට මොකක්ද වෙන්නේ?00:02:56
2102024/05/10#ඔබවහන්සේ චතුර විදියට මාගධීභාෂාව පරිශීලනය කරනවා ඔබ වහන්සේ කෙසේද මේ දහම දැක්කේ00:04:28
2112024/05/10#කර්ම පථයක් සම්පූර්ණවෙන ආකාරය # ඔබත් ධර්ම පොත් ලිව්වද දැකපුදෙයක්ද ලිවුවේ ප්‍රත්‍යක්ෂ ඥාණයෙන්ද00:04:36
2122024/05/10#සද් දහම සහ සත් ධර්ම ප්‍රති රූපකයන්00:02:14
2132024/05/10#චන්දා, දෝසා, බයා, මෝහා #චන්ද, විරිය, චිත්ත, විමංසා00:05:53
2142024/05/10#සත් ධර්ම ප්‍රති රූපකයන් ධ්‍යාන හරහා යන්න හදනවා00:06:16
2152024/05/10#පටිච්ච සමුප්පාදය සහ ඉදප්පච්චතාවය අතර වෙනස00:02:08
2162024/05/10#හිරිවඩුන්නේ බෝධීන් වහන්සේ අසළ බුදු පිළිම හදන්න යාමෙන් හදන්නාට අවැඩක් වියහැක00:05:08
2172024/05/10#ඔබ සද්දස්ස කුළ පුත්තස්සද හඳුනා ගන්නේ කෙසේද00:01:43
2182024/05/10#මානසික රෝගයක් හැදී සිටියත් ණය විණය කිරීමෙන් ධර්ම මාර්ගයට පැමිණිය හැක00:01:51
2192024/05/10#ගන්දබ්බයෙකුගේ හැඩය කුමක්ද #ඊළඟ උපත ගති අනුව ගති රූප බිහිවේ00:01:02
2202024/05/10#ලෝක විනාශයකදී අපට සිද්දවෙන දේ00:02:22
2212024/05/10#ලෝක විනාශයක් නැවැත්විය හැකි ක්‍රමය සද්දෝහෝති වීමයි00:02:40
2222024/05/10#භව ජාති හඳුනන්නේ නැති සද් දම්ම ප්‍රතිරූපකයන්00:05:10
2232024/05/10#නිවන් මගෙහි දින චරියාව. #සමාව ගැනීම #අරිය මෙත් වැඩීම #ණය ගණුදෙනු පියවා අලුතින් ණය නොවී සිටීම00:32:43
2242024/05/10#පිං අනුමෝදන් කිරීමේදී ඔබගේ දෑත් තබා ගතයුතු ආකාරය #ඔබගේ කිරණ ශක්තිය විහිදෙන ආකාරය00:12:21
2252024/05/09සාමාජමාධ්‍ය ජාලා පරිහරණය කිරීමේදී අනුසය උපදිනවද?00:07:02
2262024/05/09සිහිනයක් දුටු විට සතර කමටහන් වඩන්නේ කොහොමද?00:05:25
2272024/05/09#බුදු පිළිමයේ ඉතිහාසය දැනගනිමු .. #බුදුහාමුදුරුවෝ පිළිම වන්දනාව අනුමත කර නැත00:07:04
2282024/05/09#තව අලපිත ගොඩක් ආර්යස්ටාන්ගික මාර්ගය වැඩිම #ගැඹුරු දහම් කරුණු විවුර්තවීම #නිවැරදි අරිය මග ...00:08:20
2292024/05/09# සෝවාන් මාර්ගයේ ඉන්න යම් කෙනෙක්, සෝවාන්ඵලයට පත්වෙලා මිසක මිය යන්නේ නැහැ කියල ?00:05:34
2302024/05/08ඛණ , ඛය , ඛීණ තේරුම් ගමු00:04:46
2312024/05/08ඔබත් මේ උතුම් ස්ථානයට අනිවාරයෙන්ම පැමිණෙන්න.00:05:53
2322024/05/08වේදනාව යන්නෙහි තේරුම කුමක්ද?00:05:18
2332024/05/08#තෙමගුල සිදු උනේ එකම දවසේ ,#සද් සති පසුකාලීනව සත් සති වෙලා ...00:06:58
2342024/05/08#රාග ද්වේශ මෝහ ඉවත් කලයුතු ආකාරය #දාණ ආනිසංස සහ පිං අනුමෝදන් කිරීම00:11:08
2352024/05/08#සුස්ක විදර්ශක අරහතුන් වහන්සේ යනු #රහත් .. අරහත් අතර වෙනස00:04:14
2362024/05/08#සක්කාය දිට්ටිය යනු කුමක්ද සක්කාය දිට්ටිය ඉවත් කලයුතු ආකාරය00:03:11
2372024/05/08#හේතුං පටිච්ච සං භුතන් අර්ථය00:01:18
2382024/05/08#චර ධර්ම සහ චරණ ධර්ම00:03:15
2392024/05/08#සෝතාපන්න පලයට පත් වූ පුද්ගලයෙක් උපදින තැන් #රුවන්මැලි මහා සෑයේ ඉතිහාසය00:05:42
2402024/05/07#මාගදී බස හසුරුවන සබ්දනීති ප්‍රකරණය පිලිබඳ විස්තර #"සං" තේරුම් ගැනීමෙන් ලැබෙන පල00:05:40
2412024/05/07නිවැරදිව පින් අනු මෝදන් කරන්නේ කෙසේද?00:05:39
2422024/05/07@පරංගියෝනන් අවසානයේ කෝට්ටෙට ගියා.......... ධ්‍යාන වඩලා, වඩලා, වඩලා යන යන තැන බලමු00:02:58
2432024/05/07@හෙළ ඉතිහාසයෙන් බිඳක් උමන් මාර්ග00:03:57
2442024/05/07@බුද්ධ භාවනා වැඩසටහනට පැමිණි හාමුදුරුවන් සමග කල ධම්ම සාකච්චාව- බොහෝ හාමුදුරුවරුන්ට මේ දේවල් දැන දැක00:24:06
2452024/05/07අපි දානයක් දෙනකොට සතුන්ගේ මස් දුන්නොත් ඒක පවක් නොවේද?00:07:23
2462024/05/06කොහුවල සිරිසද්ධම්ම දේශනාවේ ධම්ම සාකච්චාව (2024-05-05)01:01:29
2472024/05/06කොහුවල සිරිසද්ධම්ම දේශනාව (2024-05-05) | ගමින් ගමට​02:11:36
2482024/05/06නිවැරදි මාගධී ශබ්ධ සංඥා අර්ථ සහිත ග්‍රන්ථයක් මුද්‍රණය නොකරන්නට හේතුව | Daham Atuvawa00:06:36
2492024/05/06සඞඛාරුප්පත්ති සුත්තං | ත්‍රිපිටක සූත්‍රදේශණා | මහා ප්‍රාඥ මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර මහතෙරුන් වහන්සේ01:10:16
2502024/05/06දේව යනු ද්වේශයෙන් වෙන් වුනු ස්භාවයයි.00:03:34
2512024/05/06ගණිතයෙන් උගත් අයට ගණිතය ඇසුරින් සත්‍ය ‘සං’ දේශනාව. Ven. Balangoda Sumangala Thero.00:33:45
2522024/05/06#මාරයා යනු කව්ද රාග, ද්වේශ, මෝහද ?00:03:44
2532024/05/06#බුද්ධ ශක්තියට අනුගතවීමෙන් තොරව බුරුම හාමුදුරුවරු රහත් උනේ කෙසේද00:02:02
2542024/05/06#Internet එකෙන් පමණක් බණ අහලා මගපල ලබන්න බැරිද00:03:36
2552024/05/06#නාම රූප පරිච්චේද ඥාණය ලැබෙන අවස්ථාව00:01:56
2562024/05/05දළදා වහන්සේට ඌරු මස් සහ වටු මස් පූජා කිර්‍රම පවක් නොවේද00:03:34
2572024/05/05සුතවත් අරිය ශ්‍රාවකයෙකු වන්නට නම් කළයුතු වන්නේ මෙයයි | Daham Atuvawa00:03:10
2582024/05/05#පිට රටක ඉන්න කෙනෙකුට මග හැරෙන පුළුවන් #පයුරුපාසාන සහ #සද‍්ධස‍්ස කුලපුත‍්තස‍්ස00:07:39
2592024/05/05මාර්ගඵල ලාභියාගේ ස්භාවය කුමක්ද?00:02:40
2602024/05/05#නිතරම සතර කමටහන් සමුදය නිරෝද කරණවානම් ණය ගණුදෙනු පියවීමත් කල යුතුයි බුද්ධ ශක්තියට අනුගත වී00:02:58
2612024/05/05#Social media සහ යම් යම් රූපවාහිනී channel වල ධර්ම්විකුර්තියක් ගැන කථා කරත් ඔවුන් දින7ක වැඩසටහනකට00:05:42
2622024/05/05#චතු වීසති සමන්ත පට්ටාණය අටුවාවකි චතු වීසති යනු00:01:04
2632024/05/05#මේ විග්‍රහය සැමට ප්‍රොයෝජනවත් වෙයි #රාග හෝ ද්වේශ හෝ මෝහ වලට සතර කමටහන් වඩද්දී ඊට උඩින් වෙනත්00:02:24
2642024/05/05#පටිය සහ ගතිය අතර වෙනස #මනුස්සයෙකුට තිබෙන්නේ ගති පුරුදු තුණයි #හුරුපුරුදු බොහෝමයි00:02:37
2652024/05/05#කායික වේදනාවකදී බෝජ්ජංග සූත්‍ර දේශනා කිරීම සහ සිහිපත් කිරීම කලේ අරහතුන් වහන්සේලා පමණයි එයට හේතුව00:02:53
2662024/05/04බෝගස මුල සිටීමෙන් යම් කිසි ශක්තියක් ලැබෙනවාද00:07:55
2672024/05/04ලංකාවේ අය නොදන්නවා උනාට මුළු එංගලන්තයම දැන් දන්නවා අතීතයේ සිදු වූ දෙය00:06:01
2682024/05/04බොරලැස්ගමුව සිරිසද්ධම්ම දේශනාවේ ධම්ම සාකච්චාව (2024-03-31)00:43:24
2692024/05/04සංසාර රෝගයෙන් මිදීමට ඒකායන මාර්ගය මේ උතුම් ධර්ම මාර්ගයමයි.00:08:30
2702024/05/04බොරලැස්ගමුව සිරිසද්ධම්ම දේශනාව (2024-03-31) | ගමින් ගමට​01:30:41
2712024/05/04දරුවෙක් එවන සල්ලි වලින් ජිවත් වීමෙන් ණය වෙනවාද - බුදු ගුණ නවයෙන් එකක් හෝ ලබාගත යුතුයි00:06:14
2722024/05/04නාමගොත්තන් නජීරති අර්ථය - අතීතයේ එකතුකරගත් කෙලෙස් අවසන් කරන ආකාරය - හිරිවඩුන්නේ බිම්බර ගතිය අඩු වූ00:02:25
2732024/05/03සෝතාපන්න පලයට පත් වූ පුද්ගලයෙක් මරණෙන් පසු නැවත මනුස්සයෙක් බවට පත්වෙනවාද -00:03:22
2742024/05/03මගේ අම්මා ජීවත්වෙලා ඉන්නකොට සරීරයේ ඇටකටු ඉබේම කැඩෙනවා එයට හේතු, සතර කමටහන් වඩන කෙනෙකුට00:02:07
2752024/05/03ගෙදර කෙනෙක් අපට ඕනි ආකාරයෙන් හැසිරෙන්නේ නැති නිසා ඔහුව අප්‍රිය වීම එයට සතර කමටහන් වඩන ආකාරය00:01:36
2762024/05/03බුද්ධශක්තියට අනුගතවීමේදී යම් නිමිත්තක් පහල වෙනවා ඒ නිමිත්ත පහල උනාට පසුද සෝතාපන්න පලයට පත්වෙන්නේ00:02:47
2772024/05/03සතර කමටහන් වඩන කෙනෙකු ආදායම් මාර්ග ගැන හිතමින් කටයුතු කලොත් උපාදාණයක් සිදුවෙනවාද00:02:06
2782024/05/03මරණයකදී ගෙනාපු කර්මය සහ ආයුෂ අවසන් වෙන ආකාරය මාරයා එන ආකාර - සතර කමටහන් වඩන කෙනෙක්නම් ඔහුට ලැබෙන00:06:20
2792024/05/03තරහක් එද්දී මෙත්තානුස්සතිය ලෙස වැඩියයුත්තේ පරම මෛත්රියද, ඔබගේ හිතයි මෛත්‍රියෙන් පුරවගන්න ඕනි,00:05:21
2802024/05/03තමන්ගේ මනෝමය කාය තුල තිබෙන ගතිවලට මොනවද වෙන්නේ?00:09:09
2812024/05/03අරි අට මග - ආර්යස්ටාංගික මග වැඩිය යුතුද - සංමා දිට්ටියට පත්වීමටනම්00:04:44
2822024/05/03පසුගිය කාලයේ ඔබ වහන්සේට චෝදනා කිරීමෙන්, ගොසිප් පැතිරවීමෙන් සිදු වූ යහපත00:11:04
2832024/05/03ලගම ඥාතියෙක් සිය දිවි නසා ගතහොත් ඔබ කල යුතු දේ කුමක්ද?00:06:32
2842024/05/03සතර කමටහන් වඩනකොට දස අනුස්සතියම පූර්ණ වේ - යාව දෙව යනු ද්වතාවය - සුව අසුව දහසක් - ප්‍රිය අප්‍රිය00:02:35
2852024/05/03ගෙයක් තිබෙනවා ඒ ගෙදරට එන හැමෝම මැරෙනවා - ඒකට පිළියමක් - රත්මල් වලින් බලපෑමක් තිබෙනවාද00:04:34
2862024/05/02පින් අනුමෝදම් කිරීම හරියටම කරන්නේ කොහොමද?00:07:52
2872024/05/02⭕ බුදු ඇසටවත් නොපෙනෙන අචින්ත්‍ය ප්‍රශ්ණ | මහා ප්‍රාඥ මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර මහතෙරුන් වහන්සේ00:05:40
2882024/05/02ආස්වාදයේ ආදීනව දැකලා නිස්සරණ වීම යනු කුමක්ද?00:06:16
2892024/05/02#ඔබ ගොවිතැන් කරන්නෙක්ද..... කෘමිනාෂක දන්මොත් වෙන දෙය #එසේනම් මේ විදිහට හේතුපල දැක එය කරන්න00:06:37
2902024/05/02#විඥානය මැරෙන මොහොතේ තියලයි යන්නේ... නමුත් ගති රැගෙන යයි එසේනම් කල යුත්තේ ගති නගති කිරීමයි ..00:04:26
2912024/05/02#කල වැරදි වලට සමාව ගෙන නිදහස් වෙන්න පුළුවන් බව #ප්‍රාති මොක්ක සංවරය00:05:06
2922024/05/02#මැරෙන මොහොතේ බණ අසන්න සැලසීම සාර්ථක ද #පණ අදින අවස්ථාවේ චිත්තක්ෂන ක්‍රියාත්මකවෙන ආකාරය00:07:20
2932024/05/02#සමත ඉක්ඛමාය යනු00:01:31
2942024/05/02#සිත ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය සහ සිත ක්‍රියාත්මක කලයුතු ආකාරය00:07:15
2952024/05/02#සාහිත්යේ මෛත්‍රී බුදුන්වෙන දෙවිවරු සහ රජවරු ..#මෛත්‍රී බුදු හාමුදුරුවන්ගෙන් බණ අහන්න බලන් ඉන්න අයට00:09:17
2962024/05/02#අඩුගානේ මේ වගේ දෙයක්වත් කල්පනා කරන්න බැරි වීම #අපෝ ඕක පව් කමක් නේ කියලා මිනිස්සු මුලා කිරීම00:09:33
2972024/05/01බුදු බණ නො දත් මීවනපලානේ, ‘‘මහණෙනි, පිනට බිය නො වව්” පූජ්‍ය බළන්ගොඩ සුමංගල හිමි.00:07:34
2982024/05/01සිව්පිලිසිබියාපත් මහා අරහතුන් වහන්සේ යනු කවුරුද?00:08:22
2992024/05/01මේ දේවල් පැහැදිලිව පිරිසිදුව ශ්‍රාවකයන්ට කියාදෙන්නත් බෑ, කියාදෙන කෙනාට කියන්න ඉඩදෙන්නෙත් නෑ00:07:44
3002024/05/01සියලු ප්‍රේත, භූත බන්ධන වලින් නිදහස් වෙන්න මේ විදියට කරන්න | Daham Atuvawa00:07:24
3012024/05/01රිදීගම සිරිසද්ධම්ම දේශනාවේ ධම්ම සාකච්චාව (2024-04-27)00:53:43
3022024/05/01මීගොඩ සිරිසද්ධම්ම දේශනාවේ ධම්ම සාකච්චාව (2024-04-24)00:18:30
3032024/05/01ඉතිපිසෝ ගාථාවේ තිබේන බුදු ගුන නවය මොනවාද?00:05:14
3042024/05/01අරහතුන් වහන්සේනම් අහසින් යන්න ඕනිලු බෞද්ධයන් මුලාවට පත් කිරීම00:10:35
3052024/05/01ආමගන්ධ සූත්‍රය වැරදියට පරිවර්ථනය කරගෙන ඒ පරිවර්ථනය අනුව මස් මාංස කෑමට අනුබලදීම00:09:31
3062024/05/01කිරිබත්ගොඩ සිරිසද්ධම්ම දේශනාවේ ධම්ම සාකච්චාව (2024-04-06)00:45:54
3072024/05/01මාදිවෙල සිරිසද්ධම්ම දේශනාවේ ධම්ම සාකච්චාව (2024-03-29)01:00:18
3082024/04/30සියලු බුදුවරුන් මේ ධර්මය දේශනා කරන්නේ මාගධී භාෂාවෙන්ය.00:06:15
3092024/04/30රිදීගම සිරිසද්ධම්ම දේශනාව (2024-04-27) | ගමින් ගමට​02:02:02
3102024/04/30මීගොඩ සිරිසද්ධම්ම දේශනාව (2024-04-24) | ගමින් ගමට​01:13:36
3112024/04/30කිරිබත්ගොඩ සිරිසද්ධම්ම දේශනාව (2024-04-06) | ගමින් ගමට​01:39:02
3122024/04/30මාදිවෙල සිරිසද්ධම්ම දේශනාව (2024-03-29) | ගමින් ගමට​01:54:04
3132024/04/29අපේ පැවිදි ජීවිතයේදී ලබන්න පුලුවන් උතුම් සැපත මේ උතුම් ධර්මය අනුගමනය කිරිමයි00:11:38
3142024/04/29අපි කැමති හැමදේම රාගයක්ද?00:06:19
3152024/04/29#සිහිනෙන් අනුශය ඉපදුනොත් කලයුතු දෙය00:01:01
3162024/04/29#අඥතාවි ඉන්ද්‍රිය මතුකරගත්තොත් නැවත මඥතාවයට යන්නේ නැත00:01:48
3172024/04/29#පංචස්කන්දයේම සමුදය නිරෝද වීම #සත්තට්ටාන කුසල සූත්‍රයේ තිබෙන්නේ ...00:02:02
3182024/04/29#සලාක දාණයට මස් මාළු ඉල්ලනවානම් #ත්‍රිපිටකය මුද්‍රණයේදී සිදුවී ඇති දෙය #මරනානුස්සතිය වඩන්නේ ඇයි00:07:04
3192024/04/28සතර මහා භූත සහ සතර මහා ධාතු අතර වෙනස දන්නවාද?00:08:00
3202024/04/28සද්දස්සකුල පුත්‍රයෙක් බුද්ධ ශක්තියට අනුගත වන්නේ කෙසේද?00:11:38
3212024/04/28#බැංකුවේ මුදල් දමා පොලිය ගැනීම #මාංස මිලදී ගැනීම #සෝතාපන්න පලය ලැබූ බව දැනගන්නේ කෙසේද00:10:36
3222024/04/28#අභි සහ පජානාති අර්ථ00:02:56
3232024/04/28#වැඩිය_යුත්තේ_සතර_සතිපට්ටානයද , #ආනාපාන_සති_සමාධිද00:05:27
3242024/04/28#ඔබ_නියත_මිත්යාදෘස්ටිකයෙක්ද, ඔබට නිවන් දකින්න බැරි ඇයි ....ඔබටම සොයාගත හැකි ක්‍රමය00:12:13
3252024/04/27ආණ ප්‍රාණ ධර්මතාවය යනු කුමක්ද?00:04:52
3262024/04/27පංච බල ඉන්ද්‍රියන් යනු මොනවාද?00:04:33
3272024/04/27#ආනාපාන සති සමාදි බුද්ධ භාවනාව වැඩෙන්නේ "" සං "" දැකීමෙන් #සං ප දන්ඤ පබ්බය00:13:44
3282024/04/27#අනන සුඛය, අත්ති සුඛය, අනවජ්ජ සුඛය ලැබීමට මේ උපදෙස් අනුගමනය කරන්න ..මගපල ලබන ආකාරය00:12:48
3292024/04/27#පිරිත් සජ්ගායනා කිරීම සහ තේසං යනු00:04:45
3302024/04/27#සාත්තර කියන තැන් සාස්තර කියන්න උපයෝගී කරගන්නේ ධ්‍යානයක් ද සහ දේවාල ඇති වූ ආකාරය00:10:34
3312024/04/27#භාවානාවෙන් පසු සරිරයේ ඇති වූ දෙය #බුද්ධ දේශනාවේ ඇති විමුක්ති00:05:35
3322024/04/27#සුමන සමන් දෙවියන් පිලිබඳ විස්තර00:04:37
3332024/04/27#බෝසත්තුමා බෝධිමූලයේ ධ්‍යාන වැඩුවද00:02:54
3342024/04/27#මහණෙනි දැහැන් වඩව් කියා බුද්ධ දේශනාවේ තිබෙනවාද #වහරක හාමුදුරුවෝ පටලවා ගත් තැන00:02:15
3352024/04/27#සෝතාපන්න පලයට පත්වෙනවා කියන්නේ කුමක්ද00:04:11
3362024/04/27#පස්සදී බෝජ්ජංගය යනු කුමක්ද #බෝජ්ජංග පූර්ණ වෙන්න වැඩිය යුත්තේ කුමක් ද00:05:17
3372024/04/26අවිතික්කම සීලය යනු කුමක්ද?00:07:47
3382024/04/26මාරවිල සිරිසද්ධම්ම දේශනාවේ ධම්ම සාකච්චාව (2024-04-21)01:02:20
3392024/04/26මිනිසෙකු ලබන ප්‍රතිසන්දීන් මොනවාද?00:04:37
3402024/04/26මාරවිල සිරිසද්ධම්ම දේශනාව (2024-04-21) | ගමින් ගමට​02:01:02
3412024/04/26ඔබේ සිතේ අනුසය උපදින ආකාරය දකින්න | Daham Atuvawa00:05:03
3422024/04/26#පෙර සිදු වූ දේවල් දිගටම සිතීමෙන් ඔබට ලැබෙන පලය #චුති සිත යනු #අනිස්සිතොච විහරති භාවිතා කරන ආකාරය00:03:17
3432024/04/26#සතර කමටහන් භාවිතා කරන ආකාරය #දිට්ටින් උජුං කරෝති අර්ථය #මඤතාවය අස්මි මාණය යනු00:05:45
3442024/04/26#අපායේ ගිනි වලින් පුච්චනවාද #අවකාශ ධාතුව යනු00:02:01
3452024/04/26#අතීත සංසාරයේ කොතරම් බණ ඇසුවත් තවමත් සසරේ ඉන්න හේතුව #අනුස්සති භාවිතා කරන ආකාරය00:04:46
3462024/04/26#සං උච්චේදනය යනු #දහම් මගෙහි යන අයට ලැබෙන සැහැල්ලුව #කාලිංග මාග ඉතිහාසය00:03:33
3472024/04/26*සමුදය යනු *හෙළ ඉතිහාසය *බුද්ධඝෝෂ හාමුදුරුවෝ , විසුද්දී මාර්ගය සහ පතන්ජලි ආගම, වෛතුල්‍ය වාදය00:17:37
3482024/04/25මේ සත්‍ය ධර්මය මගේ පන්සලේ දායකයන්ට මම ලබා දිය යුතුයි.00:11:33
3492024/04/25පුවත්පතකට ඔබ වහන්සේගේ දින හතේ භාවනාව පිලිබඳ ලිවීමෙන් පසු සංමත ආගමෙන් ආ විරෝදය00:10:19
3502024/04/25මාර්ග ඵල ලබනවා කියන්නේ විශ්ව ශක්තියට අනුගත වීමක්ද?00:05:36
3512024/04/25කුලියාපිටිය සිරිසද්ධම්ම දේශනාවේ ධම්ම සාකච්චාව (2024-03-17)01:03:27
3522024/04/25ගණේමුල්ල සිරිසද්ධම්ම දේශනාවේ ධම්ම සාකච්චාව (2024-03-16)00:53:07
3532024/04/24මම ධීවර රැකියාව කළේ | මට දිට්ඨදම්මවේදනීය කම්මය බව වැටහුනා | Daham Atuvawa00:05:27
3542024/04/24කල්ප විනාශය යනු පහදන්න?00:05:17
3552024/04/24ගලිගමුව සිරිසද්ධම්ම දේශනාවේ ධම්ම සාකච්චාව (2024-03-15)00:35:37
3562024/04/24හොරණ සිරිසද්ධම්ම දේශනාවේ ධම්ම සාකච්චාව (2024-03-01)00:33:31
3572024/04/24වැස්ස වලාහක දෙවියෝ ඉන්නවද ? දෙවියන් යනු කවුද? | මහා ප්‍රාඥ මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර මහතෙරුන් වහන්සේ00:07:51
3582024/04/24කුලියාපිටිය සිරිසද්ධම්ම දේශනාව (2024-03-17) | ගමින් ගමට02:10:11
3592024/04/24ගණේමුල්ල සිරිසද්ධම්ම දේශනාව (2024-03-16) | ගමින් ගමට02:02:46
3602024/04/24ගලිගමුව සිරිසද්ධම්ම දේශනාව (2024-03-15) | ගමින් ගමට01:26:43
3612024/04/24හොරණ සිරිසද්ධම්ම දේශනාව (2024-03-01) | ගමින් ගමට01:34:00
3622024/04/24චිත්තජ කාය, මනෝමය කාය සහ කරජ කාය හඳුනා ගමු00:10:38
3632024/04/24බ්‍ර්හම්ම, දේව, භූත, ප්‍රේත - ඕලාරික, සියුම් - ආපෝ, තේජෝ, වායෝ, පටවි, අවකාස, විඥාන - Gravity Power00:08:54
3642024/04/24ජාත සෝතාපන්නව සහ සෝතාපන්න වූ බව හඳුනා ගන්නේ කෙසේද00:04:43
3652024/04/24බුදු හාමුදුරුවෝ බොහෝ අවස්ථාවල නිග්‍රහයට පත් කල ඉර්දිප්‍රාතිහාර00:02:51
3662024/04/24දිට්ට ධම්ම සුඛ විහාරි හෝති, ඥාණ දස්සන පටිලාබ, අභිඥා, ඉර්දී විද ඥාණ ..අනිච්චං දුක්ඛං විපරිණාම ධම්මං00:05:43
3672024/04/24චත්තාරි මානි ටානානි පිලිබඳ විස්තර00:03:58
3682024/04/24මේ දිනවල ඇතිවෙන වේගයට, ද්වේශයට බෙහෙතක්00:02:47
3692024/04/23ධ්‍යාන මාර්ගයක් වැඩුවොත් යන්නේ කොහෙටද00:03:54
3702024/04/23ජිනීවා සම්මේලනයේ සිදුවෙන්නේ මෙයයි - කාස්සප, රොටුඹ, ගලගම හාමුදුරුවරුන්ටත් අප මෙත්සිතෙන් කටයුතු කරනවා00:09:53
3712024/04/23බක් පොහොය​ 2024 ~ සිරි සද්ධම්ම දේශනාවේ දහම් සාකච්චාව- සිරි ධම්මාලංකාර මහා අරිහත් බුදුපියානන් වහන්සේ01:42:55
3722024/04/23බුදු ගුණ නවයෙහි තේරුම් මොනවාද?00:07:34
3732024/04/23බුද්ධ ඥාණ ලැබෙන ආකාරය - තේ සං පහානං - ආර්ය ධ්‍යාන සහ අනාර්ය ධ්‍යාන තුලින් යටපත් කිරීමක්ද කරන්නේ00:03:48
3742024/04/23දහම් පාසලට මග හැරුණු අත්‍යාවශ්‍යම ආනාපාන සති සමාධිය00:07:29
3752024/04/22බක් පොහොය​ 2024 ~ සිරි ධම්මාලංකාර මහා අරිහත් බුදුපියානන් වහන්සේ ~ Siri Saddharmaya02:48:17
3762024/04/22ගෙදරක කෙනෙක් මරුණු විට පාංශ කූලය දීම වැදගත්ද?00:08:18
3772024/04/22කායේ කාය හඳුනා ගමු -වීත මෝහි වෙලාද කියලා දැනගන්නේ කෙසේද- ඛණ ක්ෂණ කිරීමෙන් ධර්මය විපරීත කළා00:07:50
3782024/04/22අරහත් මග වැඩීම කියලා වෙනම එකක් කරන්නේ නැත00:02:38
3792024/04/22සිංහල හා හිංදු අව්රුද්දක් ආවේ කෙසේද00:02:14
3802024/04/22කුඩා දරුවෙකුගේ සිතේ ස්වභාවය සහ අරහතුන් වහන්සේගේ සිතේ ස්වභාවය අතර වෙනස00:04:18
3812024/04/22සංකාර සහ සංස්කාර අතර වෙනස තේරුම් නොගත්තොත්00:07:03
3822024/04/22බුද්ධානුස්සතිය වඩන්න ඕනිනෑ වැඩෙනවා - හැබැයි තමන් තුල සිදුවෙනදෙය දැකිය යුතුයි00:02:47
3832024/04/22බැක්ටීරියා ඇමීබා සත්තු තුල විඥාණයක් සහිතයිද00:01:14
3842024/04/22රාග අදික, ද්වේශ අදික, මෝහ අදික කියලා විසුද්දීමාර්ගයේ තිබුණට බුදු දහමේ නැත00:02:23
3852024/04/22අනාගාමි උත්තමයෙක් උපදින ස්ථාන, උපදින ආකාරය සහ අරහත් පලය ලබන ආකාරය, ධ්‍යාන ලබන අය උපදින ස්ථාන00:07:34
3862024/04/22සියළුම සූත්‍ර අවසානයේ පෙන්වන තැන- නිච්ච අයින් කරන්නනම් කලයුතුදෙය- ධර්මය අඩුපාඩු ඇති පොත්වලට කුමක්00:07:03
3872024/04/22සබ්බලෝකේ අනභිරත සඥා යනු -බුද්ධ බල යනු ඉන්ද්‍රිය බලගැන්වෙන ආකාරය- සද් යනු- ධ්‍යානත් සමුදයක් බව දකින්න00:04:41
3882024/04/22මාගදී බසේ බිංදුව භාවිතා කරන ආකාරය - සැප බලාපොරොත්තුවෙන් දුක ලබාගැනීම- අනිච්ච දුක්ඛ අනත්ත භාවිතා00:09:31
3892024/04/21ඔබ යන්නේ රණ බිමට ඔබ හැසිරිය යුතු ආකාරය කියා දී ඇත ඒ අනුව කටයුතු කරන්න - පිං අනුමෝදනාව00:04:51
3902024/04/21ඔබවහන්සේ දේශනා කරන සිරි සද්ධර්මය අයින්කරන්න කියන අයගේ අවධානයට ඉස්පිල්ලක් පාපිල්ලක්වත් ගානේ තිබෙන්නේ00:03:16
3912024/04/21සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ පරිපාළන අද්‍යක්ෂක තුමිය අරියමගට යොමු වූ ආකාරය00:03:13
3922024/04/21මෙවැනි උත්තරීතර දහමක් දේශනාකළ උත්තමයෙක් මෙවැනි ප්‍රාථමික හුලං ඇදීමකට ඔබව යොමු කරයිද00:06:39
3932024/04/21මේ දහමට බදා කරන්න ඕනි තරන් කට්ටිය ඉන්නවා තවත් - දියසෙන් කෙනෙක් හෝ අද්‍යාත්මික නායකයෙක් එනකන් බලන්00:08:01
3942024/04/21මම පිට රට ඉන්න සියළු තරුණ ප්‍රජාවට කියනවා මේ සතර කමටහන් ඉගෙන ගන්න00:02:20
3952024/04/21එනකොට යකාගේ කම්මලක් වගේ තිබුණු මේ සිත දැන් නිරාමිස සුවයෙන්00:05:07
3962024/04/21පුරා විද්‍යාවෙන් ඉල්ලීමක් අඩුමවශයෙන් මෙතැනින් පටන්ගන්න00:04:20
3972024/04/21නිරෝද සත්‍යයි - මාර්ග සත්‍යයි ඔබ වහන්සේ ගොඩ ගත්තා00:02:00
3982024/04/21හණ මිටි කම් ඉවත දමා හරි දේ හරියට හිතන්න - උත්තම බුදු බණ අසන්න මිනිසුනි මෙහි පැමිණෙන්න00:05:30
3992024/04/21මගේ හොඳම vacation එක මේ සතියයි | Daham Atuvawa00:02:40
4002024/04/21සමාලෝවනය අප්‍රේල් මස බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2024-04-12 am දෙවන කොටස)01:51:34
4012024/04/21ලෝකය පිළිබද උපාදානයෙන් මිදී නිදහස් වෙන්නේ කොහොමද?00:04:39
4022024/04/21සියළු ප්‍රශ්ණ වලට මුල උපාදානයයි00:03:49
4032024/04/21සමථ විපස්සනා දෙකම එකට කළ යුතුයි00:01:52
4042024/04/21ඥාතීන්ට පිං දීමේදී දෙපැත්තටම යහපතක් වෙන්නේ තමන්ගේ තුන් සිත පහදාගෙන පින් දීමෙන් පමණි00:01:29
4052024/04/21එක් එක් මාර්ග පල වලදී දැනෙන දේ00:07:02
4062024/04/21සංඥාවේ අනිච්ච අනුපස්සි කරහම අත්ත සඥාවත් ඉවත් වෙනවාද ආත්ම අනාත්ම නිසා නිවණ වැසි ගිය ආකාරය00:04:06
4072024/04/21තාවකාලිකව ද්වේෂය යටපත් කර මෙත්තානුස්සතිය වඩා දේවත්වයට ගියත් මෝහය තිබෙන නිසා නැවත රාග ද්වේශ මෝහ00:02:17
4082024/04/21කර්ම බීජ මනෝමය කායට ගියත් එය උදුරා දමන ආකාරය රතන සූත්‍රයේ ඇත ..00:04:48
4092024/04/21හෙළ නාඩි වෙදකම කරන්නේ යම්කිසි දේව අනුග්‍රහයක් ඇතිවද00:01:45
4102024/04/21ධ්‍යාන වඩපු අයටත් නාඩි වෙදකම් කළ හැකිද00:01:00
4112024/04/21බුද්ධ ශක්තිය ඇති ස්ථාන බුදු හාමුදුරුවෝ පිරිණිවන් පාන අවස්ථාවේම දේශනා කලේ ඇයි00:01:55
4122024/04/21භාවනා කර ඇඟේ කොටස් කපා පෙන්වනවා, කිසිම වේදනාවක් පෙන්වන්නේ නැත එසේ කරන්නේ කෙසේද කියා දකිමු00:03:58
4132024/04/21මනාච පටිච්ච ධම්මේච යනු / මනෝමය කාය යනු / මණ ඉන්ද්‍රිය යනු රූපයකට පටිච්ච උනොත් එය තැන්පත් වෙන ආකාරය00:06:02
4142024/04/21සංකස්ස නුවර ඇති වටිනාකම සහ තුසිතන් කායන් යනු00:06:14
4152024/04/21කෝසල සංයුක්තය - සීවලී මහරහතන් වහන්සේගේ පිංතුරයක් එල්ලන්නේ ඇයි00:03:41
4162024/04/21අභිනිවෙස අනුසය යනු | අරිය ධ්‍යාන වැඩිම | සෝතාපන්න උනානම් අරිය ධ්‍යාන වැඩීම අතහරි00:04:21
4172024/04/20සංසාරයෙන් ඔබ ගැලවෙන්නේ මෙහෙමයි!00:03:23
4182024/04/20සතර කමටහන් දිගටම කරගෙන යන්න, අතහරින්න එපා.00:06:55
4192024/04/20බුදු දහමේ රූප හඳුනාගමු - බුද්ධ දේශනාවේ රූප සිංහල බසේ රූප නොවේ - ද්වේශයෙන් වෙන්විය හැකි ආකාරය ...00:03:43
4202024/04/20බුදු දහමේ තිබෙන මෛත්‍රී භාවනාවද ඔබ මෙතෙක් කලක් කලේ ??00:04:07
4212024/04/20අනගාරික ධර්ම පාල තුමා අවසානයේ ලියපු ලිපිය කෝ ...00:04:19
4222024/04/20දාණය ලබා ගන්නේ ගිනිගන්නා ණයක් හදාගෙනද ??00:03:54
4232024/04/20නිවන වැහෙන පුණ්‍ය අභිසංකාර, අපුන්ය අභිසංකාර, අනින්ජාභී සංකාර00:06:51
4242024/04/20පංසලේ දාණය අවස්ථාවේ පින් අනුමෝදන් කිරීම - මෛත්‍රී බුදු හාමුදුරුවන්ගෙන් බණ අසා නිවන් දකින්න ප්‍රර්ථනා00:09:43
4252024/04/20අහසදිහා බලා ඉන්නකොට පේන මනසිකාර.. වංචක ධර්ම නිසා නිවණ වසා ගැනීම00:02:46
4262024/04/20මාගදී බසේ වචනයක අවසානයේ "ති" තිබෙනවා නම් එහි අර්ථය - විපරිණාමය අනුපස්සනා කිරීම00:05:15
4272024/04/19සොරෙක්ට මෛත්‍රී කරන්නේ කොහොමද?00:07:10
4282024/04/19සත්ත්වයෙක් පුද්ගලයෙක් නෑ කියල බුදුන් වහන්සේ දේශනා කළේ නෑ | Daham Atuvawa00:01:30
4292024/04/19එක සීල් පදයක් රැකගන්න පුලුවන්නම් නිවණ කරා යා හැක ,,ධ්‍යාන හරහා කෙලෙස් මුල් උදුරා දැමිය නොහැක00:06:16
4302024/04/19බෞද්ධ පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉගෙනගත්ත දේ අත හැරගන්න බැරිවීම මග වැසීයාමට හේතුවී ඇත ..00:07:37
4312024/04/19බුද්ධ පූජාව අසල හඳුන් කූරු පත්තු කිරීමෙන් බුද්ධ පූජාව ආග්‍රහණය කරන අනාගාමි ගන්දබ්බ00:05:50
4322024/04/19කෑම මේසයම සාංගික කිරීම වැරදියි - පංසලට පූජා කර ඉතිරි වූ දාණය ගිහියෙක් කෑමට ගත්තොත් එය පාපයක් ද00:01:50
4332024/04/19එත්තාවතාච ගාථාව කෙටි කරලා කියනවා ඒකට කමක් නැද්ද00:01:59
4342024/04/19නිවණ, නිබ්බාණ, සසර දුකෙන් එතෙර වීම සිංහල බොදුනුවන්ට පමණක් කල දේශනාවක් නොවේ00:01:49
4352024/04/19ඔබ අනිවරෙන්ම පන්සල් යන්න සිවුපසය සපයන්න00:01:25
4362024/04/19අනුපදීශේෂ පරිනිවණ සහ සව්පදීශේෂ පිරිනිවණ තෝරාගමු00:02:46
4372024/04/19ඔබ දන්නවාද දේවදත්ත හාමුදුරුවොත් පාද සටහනක් දේදුගල තබා ඇති බව ..00:03:22
4382024/04/19මාගදී සබ්ද සඥා නීති ප්‍රකරණය පොත් කොහෙවත් නැත00:05:14
4392024/04/19නාසා ආයතනය සොයාගත් දස දහසක් සක්වලින් එන සබ්ද තරංග "බුද්ධ භාෂිතය"00:04:51
4402024/04/19මුල් ත්‍රිපිටකය සහ පසුකාලීනව පිටපත් කල ත්‍රිපිටකයේ ඇති වැරැද්ද |බඹරගල ඇති අකුරු00:05:13
4412024/04/19හිරිවඩුන්නේ පුරාවිද්‍යා පරීක්ෂණ කරන්න යන්නේ නිදහස් සිතකින් නොවේ00:00:57
4422024/04/19තදුපග විරිය වහට්ඨේන භාවනා යනු..- ආත්මය මරණවා කියලා ගත්තොත් වෙනදේ00:03:10
4432024/04/19හැම සූත්‍රයකම තිබෙන්නේ එකම දේ - අසූ හාරදාහේ මල් පූජාව කර ණය වීම සහ බුද්ධ දේශනය00:06:31
4442024/04/19අසුභානුස්සතිය වඩන්නේ කොහොමද?00:06:49
4452024/04/18ඔබ සතර කමටහන් වඩනවාද?00:05:18
4462024/04/18භව සහ ජාති අතර වෙනස නතේ භවන් අට්ට මන් ආදියන්ති00:02:14
4472024/04/18පිං පිහිටුවා, පිං කැපකොට පැවරීම - අනත්ථ00:04:35
4482024/04/18ඒක බීජ , කෝලන් කෝල , සත්තක්කත්තු පරම යනු00:00:46
4492024/04/18තවත් අලපිතයක් . පටි කුලක භාවනාව, කොටස් වෙන් කර බලා ඝන සඤාවෙන් මිදී ඇලීම නවතා දමන්න දී ඇති මග,00:09:38
4502024/04/18කරපු දේ නොව කරණ දෙයයි නිවණට උපකාරී වෙන්නේ ..- හිරුවඩුන්නේ බුද්ධෂක්තිය ඇති වටප්ප්‍රමානය කොතරම් ද00:04:55
4512024/04/18පරිජානාති ....පරිමුච්චති යනු00:00:41
4522024/04/18විපස්සනා පුබ්බංගම සමත භාවනාව00:02:09
4532024/04/18කාමවිතක්ක විචාර එනකොට කලයුතු දෙය - ඉන්ද්‍රිය භාවනාව00:02:55
4542024/04/18සංමතයේ ඇති ගාථා බුද්ධ භාෂිතයට පටහැනිද00:01:47
4552024/04/17ව්‍යාපාරයක් කරන ඔබ ශ්‍රවණය කළ යුතුම දේශනාවකි | Daham Atuvawa00:03:19
4562024/04/17ඔබ සෝවාන් මාර්ග ඵලයෙන් පසු කුමක් කල යුතුද?00:04:23
4572024/04/17අමනුශ්‍යයන් සහ ප්‍රේත,භූතයන් ගැන විග්‍රහයක්.00:11:01
4582024/04/17මේ සතර අනුස්සති නොවඩන කෙනෙකුට මගපල ලබන්න බෑ දුකෙන් මිදී නිදහස් වෙන්නත් බෑ00:04:48
4592024/04/17එදා බෝසත් තුමා හිරිවඩුන්නේ බුද්ධත්වයට පත් වූ පසු ඉසින් බැස්සගල දක්වා වැඩිය මාර්ගයේ නම් ගම් සහිත01:03:36
4602024/04/1612. අප්‍රේල් මස බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2024-04-12 am)01:04:59
4612024/04/16මාර්ග ඵල වලින් ලැබෙන බුද්ධ ඥාණ මොනවාද?00:07:14
4622024/04/16ආරාමයේ පොල් ගස ඔබේ කර ගැනීම | උපාදානයෙන් තොරව පංචස්කන්ධය පරිහරණය කරන ආකාරය | Daham Atuvawa00:06:32
4632024/04/16කෑමක සුවදට පටිච්ච වීම | මහා ප්‍රාඥ මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර මහතෙරුන් වහන්සේ | ධම්ම සාකච්ඡා00:09:39
4642024/04/16ලංකායන් ජන්බුද්දීපේ තිදස පුරවරේ - නාග දිපය, නාග ගෝත්‍රය - ඒ කාලයේ මේ ගාථාව හැදුවේ මේ රට ගැන කියන්නයි00:08:29
4652024/04/16ජාත සෝතාපන්න වූ උතුමෙකු සංමත උපසංපදාව ලබාගැනීමට උවමණා නැත- බුද්ධ ආඥාවද වැදගත් සංමත විහාරගම් දේවාල00:17:35
4662024/04/16සුව අසුව දහසක් දහම සහ බුද්ධඝෝස හාමුදුරුවෝ අසු හාරදාහක් කර කොටික් ප්‍රොකෝටියක් දේශනා කල දහම සිමා කළා00:14:35
4672024/04/16මම මේ දහම විවුර්ථ කලාට පසු බොහෝ අයට රිදුනා බුද්ධ කෝලාහලය ආවා - දැන් මිනිස්සු බලනවා ඇයි මේ කලබලය00:09:09
4682024/04/16උපාදානයෙන් මිදී නිදහස් වන්නේ කෙසේද?00:06:35
4692024/04/16මහඅරහතුන් වහන්සේ ධම්ම සංඝායනාව සිදුකොට අවසන් | Daham Atuvawa00:02:54
4702024/04/16බුද්ධ සාසණය අනාගතයට පවත්වාගැනීමට අදට ගැලපෙන්න දේශනාකල කින්ති සූත්‍රය සහ සංඝ බේද සූත්‍ර විග්‍රහය01:09:53
4712024/04/15භූත ප්‍රේතයන් සිරි සද්ධම්මය ශ්‍රවණය කිරීමෙන් සුගතිගාමි වෙනවා ද | Daham Atuvawa00:01:34
4722024/04/15සංගායනාව කරලා අවසන් - මම නැති උණත් දැන් ප්‍රශ්ණයක් නෑ නිවණට අවශ්‍ය සියළු දේ මතු කර අවසන්00:06:07
4732024/04/15අද නැති සැප හෙට ප්‍රාර්ථනා කර ඔබේ නිවන ඔබම වසා ගැනීම | මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර මහතෙරුන් වහන්සේ00:01:59
4742024/04/15ත්‍රිපිටකය ධර්මතාවකින්ම අපට ලැබිලා තිබෙනවා ඕනිම කෙනෙකුට ආරාදනා කරනවා ඇවිත් ඕනිම කාලයක් අරගෙන බලන්න00:10:15
4752024/04/15හය හතර නොදන්නා කම යනු කුමක්ද - මාළු ටැංකියක් ගෙදර තිබෙනවාද00:08:53
4762024/04/15බුද්ධ දේශනාවේ අනුස්සති හතර වඩන ආකාරය හොඳට සිංහලෙන් කියලා දුන්නා - පොත් පණහක් පමණ ලියලා තිබෙනවා00:07:01
4772024/04/15ඔබ වහන්සේගේ අරහත් ගුණ, අරහත් තත්වය, අරහත් ඥාණ අපට පෙනෙනවා - නමුත් සමහර අයට යම් සැකයක් තිබෙනවා00:05:10
4782024/04/15භූතයෝ බැඳලා දැන්මාද, භූතයෝ බැන්දොත් වෙන දේ - සතයක්වත් වියදම් නොකර භූත කරදර වලින් මිදෙන ආකාරය00:11:36
4792024/04/15දරුවෝ ලැබෙන්නේ නැත්නම් ණය කාරයෝ නෑ - කලයුත්තේ අරියමග පූර්ණ කරගැනීම - සමාජය පිළිකුලෙන් බලන්නේ00:08:47
4802024/04/15ඥාතියෙකු මිය ගියොත් අපි බොහෝ හඬා වැටෙනවා, සෝක වෙනවා ඒකට අනුස්සති වඩන්නේ කෙසේද00:13:35
4812024/04/15කොන්ඩේ වවාගෙන ඉන්න හාමුදුරුවෝ, කබලින්කාර ආහාර - ඕලාරික සුකුම00:08:27
4822024/04/15ආහාරයක් ගැනීමට පෙර සිදුකළ යුතු ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව | Daham Atuvawa00:03:56
4832024/04/15මගේ ජීවිතේ සුවයෙන්ම ගත කරපු දින 7 මෙයයි.00:08:08
4842024/04/15නිබ්බෙදික පරියාය විග්‍රහ කරපු සත්තට්ටාන කුසළ සූත්‍ර විග්‍රහය01:19:11
4852024/04/15සෝමනස්ස සහගත ඥාන සම්පයුත්ත අසංකාරික දාණයක් දෙන්නේ කෙසේද00:10:15
4862024/04/15වහරක හාමුදුරුවන්ට බුද්ධ ශක්තියට අනුගත වීමට බැරි උන නිසාද උන්වහන්සේට කරදර ඇති උනේ00:07:11
4872024/04/14කොටගම භාවනා මද්යස්ථානය - භූත පෙරේත කුඩු කාරයන් පුනරුප්තාපනය කිරීම යහපත් නමුත් මග පල ලැබීම00:07:30
4882024/04/14බුදුහාමුදුරුවෝ සිවුරක් සකසා ගන්න ආකාරය අනුදැන වදාළ ආකාරය- මෙහෙණින් වහන්සේලාට ඒ ආකාරයටම තමයි සංමත00:02:55
4892024/04/14එදා සුජාතා සිටු දියණිය දීපු කිරි පිඬු දාණය අදවෙනකොට පත්තිනි අම්මාවරුන්ගේ දාණය ලෙස ලව්කික බව්තික සැප00:09:45
4902024/04/14සං මා - මගපල ලාබියෙක් තුල හුරුපුරුදු පවතිනවා- සඥාවේදයිත නිරෝදපල සංමා පත්ති විග්‍රහය00:12:49
4912024/04/14දහම තේරුම් ගත්තට පසු සද්දස්සකුල පුත්තස්ස වී බුද්ධ ශක්තියට අනුගතවීමට කාලයක් තිබෙනවාද00:09:16
4922024/04/14කෙනෙකු මරණයෙන් පසුව හත් දවසේ දානය දීම අනීවාර්යද?00:09:25
4932024/04/14සිරි සද්ධම්මය ඇසුවාට පස්සෙ තමයි මං මේ දෙපයින් ඉන්නේ | Daham Atuvawa00:11:36
4942024/04/14පෘතග්ජන පුද්ගලයෙකු මිය යන විට කුමක් සිදුවේද?00:08:02
4952024/04/14කායගතා සති සූත්‍ර විග්‍රහය, පුද්ගල සූත්‍රය සහ ධ්‍යාන නිස්සය සූත්‍ර විග්‍රහය01:17:41
4962024/04/13අපි සිංහ-ලේ නොව සිව් හෙළයෝ සුද්දොත් ඉන්දියානුවොත් අපට කරපු ලොකුම නින්දාවල්00:18:29
4972024/04/13ඕනිම වැඩක් කරන්න ඉස්සෙල්ලා මුලින්ම නමෝතස්ස ගාථාව කියනවා එහි අර්ථය කුමක්ද00:08:07
4982024/04/13එංගලන්තයෙන් ගෙන්නගත්ත සබ්ද නීති ප්‍රකරණය පෙළදහමේ මාගදී බසේ ව්‍යාකරණ - ලංකාවේ කිසිම තැනක මේ පොත් නැත00:05:36
4992024/04/13සමහරක් අපගේ නිවීම නිවට නියාළු ලෙස අරගෙන, අපට සිදුවෙන බාදක වලට අපි නීතිය ඉදිරියට යන්නද00:05:59
5002024/04/13කැරැල්ලට මුහුණ දුන් සුද්දා හෙළයාගෙන් හෙළ බුදු ඉතිහාසය මකන්න කරපු විකාරය සහ ත්‍රිපිටකයේ සියළු විස්තර00:38:04
5012024/04/13⭕ අව්‍යාකත සිතක ස්වභාවය | මහා ප්‍රාඥ මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර මහතෙරුන් වහන්සේ | ධම්ම සාකච්ඡා00:04:32
5022024/04/13සෝවාන් ඵලයට පත් වන්නේ කොහොමද?00:06:16
5032024/04/13යමෙක් දේශනා කරන්නේ තමන් දරණ ස්භාවයයි.00:07:29
5042024/04/13සබ්බාසව සංවර පරියාය සූත්‍රය | මීවනපලානේ සිරිධම්මාලංකාර මහතෙරුණ් වහන්සේ | Daham Atuvawa01:23:40
5052024/04/13ගිරිමානන්ද සූත්‍ර විග්‍රහය සහ අභිසංඛාර නිසා නිවණ වැහෙන ආකාරය තේරුම්ගමු01:25:22
5062024/04/12පාප කර්මය සහ අකුසල කර්මය අතර වෙනස කුමක්ද?00:04:25
5072024/04/12දිව්‍ය තල සහ බ්‍රම තල වල නිවණ අවබෝධ කරගත හැකිද?00:06:07
5082024/04/12විදේශයක උපදින දරුවන්ට මගපල ලබන්න නම් මේ ක්‍රමය අනුගමණය කලයුතුයි - අම්මා දුක්විඳින නිසා බලා ඉන්න00:14:45
5092024/04/12පිං පතුරවා පිං පිහිටුවා පිං අනුමෝදන් කරන ආකාරය - ගතාව කිව්වට හරියන්නේ නැත00:09:42
5102024/04/12කුසළ මූල පටිච්ච සමුප්පාදය - අනුස්සති හතර වැඩුවොත් කුසළ මූල පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මය පූර්ණ වෙන ආකාරය00:09:26
5112024/04/12තදූබයන් පටිච්ච වූ ආකාරය දැනෙනවා - අරහතුන් වහන්සේටත් ලස්සනය දෙයක් දැක්කම එයට කැමැත්තක්00:09:54
5122024/04/12චතු අරිය සත්‍ය තේරුම්ගමු - මහා සතර සතිපට්ටාන සූත්‍ර විග්‍රහය (කොටස 3) සහ ඡ චක්ක සූත්‍ර විග්‍රහය01:23:21
5132024/04/1282 වෙනි වියෙහි අසමසම හෙළයුග මෙහෙවර | Daham Atuvawa00:03:52
5142024/04/12උතුම් ජන්ම දිනය දා අධිට්ඨානමය සත්‍යයක්‍රියාව | Daham Atuvawa00:06:03
5152024/04/12සක්කාය දිට්ටි, විචිකිච්චිතා, සීලබ්බත පරාමාස දුරු උනොත් සංමා දිට්ටියට පත්වෙනවා කීම. ඔය කණපිට ගහලා00:11:39
5162024/04/12සත්වයෙක් පුද්ගලයෙක් නෑ කියන ධර්ම දේශනා ඒ කථාව බුදු හාමුදුරුවෝ කියපු දෙයක් නොවේ වැරදි කථාවක්,00:12:33
5172024/04/12ව්‍යාපාර කටයුතු කරන අය නිවැරදිව ලාබගන්න ආකාරය - වැඩි ලාබ ගත්තොත් අයුතු ලාබගත්තොත් ණය වෙනවා00:08:07
5182024/04/12ව්‍යංජන වලට වස දාගෙන ආපු අය අවසානයේ සමාව ගත්ත ආකාරය - ධම්මෝ හවේ රක්ඛති ධම්ම චාරි වීම00:07:03
5192024/04/12සෝතාපන්න වෙන කෙනෙක් අනිවාරෙන්ම නිර්මාංස වියයුතු හේතුව - පස් පවම කැඩෙන ආකාරය00:13:34
5202024/04/12දස්සනේන පහා තබ්බා උනොත් තමන්ගේ දැක්මයි, හිතයි වෙනස් වෙන්නේ - සං වේ ජ නී යානං අර්ථය සන්වේගය නොවේ00:13:00
5212024/04/1111. අප්‍රේල් මස බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2024-04-11 pm)02:03:04
5222024/04/11සබ්බ ආසව සංවර පරියාය සූත්‍ර විග්‍රහය01:21:28
5232024/04/11විපරිණාමයට පත් නොවන කිසිවක් මෙහි නැත.00:06:46
5242024/04/1110. අප්‍රේල් මස බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2024-04-11 am)02:46:06
5252024/04/11අරිය කම්මට්ටාන හාමුදුරුවෝ ඇතුළු පිරිස බුදුපියාණන් මේ හෙළබිමේ බව තහවුරු කිරීමට ගන්න උත්සාහයට අපිත්00:09:31
5262024/04/11අවුරුදු විසි පහක් එක දිගට සිල් සමාදන් වුනු අත්තම්මා කෙනෙක්ගේ සමාලෝචනයක්.00:03:58
5272024/04/11ආනන්ද හාමුදුරුවෝ බුදුපියාණන්ගේ ඥාතියෙක් නන්ද ආනන්ද කුමාරවරු, ඔය කථාව තමයි දිඹුලාගල සෙල්ලිපියේ00:10:26
5282024/04/1109. අප්‍රේල් මස බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2024-04-10 pm)02:20:09
5292024/04/11මරණීය දණ්ඩණය දෙන විනිස්චකාර තුමා මැරීමේ පාප කර්මයට හසුවෙනවද - කර්ම පථය සම්පූර්ණ වෙන ආකාරය00:11:44
5302024/04/11ඥාතීන්ට පිං දීමට පංසලට දාණය පූජාකර පිං අනුමෝදන් කිරීම ඔබවහන්සේ කියා දුන් ආකාරයට කරන්නද00:11:01
5312024/04/11බුදු පිළිම ඉතිහාසය - බුදුපියාණන් හෙළබිමේ ජීවමාන කාලයේ ඉන්දියාවේ සිදු වූ දෙය00:14:21
5322024/04/11මනෝමය කාය තුල ඇති නීවරණ රටාව නවතින ආකාරය -මගපල ලබන මොහොතේ සහ සතර කමටහන් වඩන කොට නීවරණ නවතින ආකාරය00:04:54
5332024/04/11බුද්ධාගමේ සියල්ල කණපිටගහලා - පිරිත් මණ්ඩපයේ මහා පිරිත දේශනා කරණකොට හාමුදුරුවරු කියනවා00:08:19
5342024/04/11මහා සතර සතිපට්ටාන සූත්‍ර විග්‍රහය (කොටස 2) 2024-04-0801:03:51
5352024/04/10මීවනපලානේ හිමියන්ගේ හෙළිදරව්ව නාසා ආයතනයත් පිළිගනී | පෘථිවියේ අඩුම ගුරුත්වාකර්ෂණ ශක්තිය ඇත්තේ ලංකාවේ00:03:07
5362024/04/10චීවරයක් නොදා ගිහියන්ට මගපල ලබන්න ඇති හැකියාව පැවිද්දන්ට අද සිදු වී ඇති දෙය00:09:19
5372024/04/10පරම සත්‍ය හෙළි වීමෙන් හාමුදුරුවරුන්ට සහ පුරාවිද්‍යා නිලධාරීන්ට වෙනදේ - සං තුට්ටි පරමං දනං අර්ථය00:13:45
5382024/04/10බුදුපියාණන් පිරිණිවන් පෑ පසු වෙනස් වූ සෝතාපන්න පලය ලබන්න අනුගමණය කලයුතු මාර්ගය00:12:12
5392024/04/10ඔබේ මුතුන් මිත්තන් අව්රුදු 200ක් කාලකන්ණි වූ ආකාරය00:10:08
5402024/04/1008. අප්‍රේල් මස බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2024-04-10 am)02:44:50
5412024/04/10පිං අනුමෝදන් කිරීම සහ කැපකොට පිංඅනුමෝදන් කිරීම අතර වෙනස චේතෝ විමුක්තිය සහ ප්‍රඥා විමුක්තිය අතර වෙනස00:09:51
5422024/04/10නිර්මල දහම වසර පමණ 1800ක් පමණ යටපත් වී නැවත මතු වූ හේතු -මකුළුවාට හානියක් නොකර ගෙදර මකුළු දැල් කඩන00:13:12
5432024/04/1007. අප්‍රේල් මස බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2024-04-09 pm)02:13:22
5442024/04/10අපි ආහාරයක් ලබා ගැනීමට ප්‍රථම පින් අනුමෝදන් කල යුතුද?00:06:53
5452024/04/10සේවි තබ්බා සේවි තබ්බා ධම්ම පරියාය - බුද්ධඝෝස හාමුදුරුවෝ හුලං ඇදීම පිට කිරීම ලෙස වෙනස් කරපු පරියාප්ති01:36:16
5462024/04/10සාවක සංඝෝ යනු | මහා ප්‍රාඥ මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර මහතෙරුන් වහන්සේ | ධම්ම සාකච්ඡා00:03:07
5472024/04/09මීවනපලානේ නො දැන උගන්වන සාධු, සාධු වචනයේ තේරුම දැනගෙන කියමු. Ven. Balangoda Sumangala Thero.00:18:45
5482024/04/09අනුසය සහ ආසය යන වචන වල වෙනස කුමක්ද?00:06:09
5492024/04/0906. අප්‍රේල් මස බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2024-04-09 am)02:33:17
5502024/04/09බුද්ධ ශක්තියට අනුගත වියහැකි තැන්4 ඔබ දැනසිටියාද? Meewanapalane Siri dammalankara Thero මීවනපලාන හිමි00:11:43
5512024/04/09මනුස්ස ආත්මයේ සිට බූත කට්ටඩි කම් කරන අය යන තැන - එදා පාදුක්කේ සිදු වූ බූතයන් පන්නන කට්ටඩි වැඩ00:18:56
5522024/04/09මළ ගිය අමනුස්ස අය කරදර කරන හේතු සහ පිළියම් - බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාවේ බෙහෙත් දීලා බූත්යන් ඉවත්කරන්න බෑ00:13:52
5532024/04/09ගෙදර ජිවත්වෙනකොට අවට ගහකොළ වලට හින්ගි හිංසා සිදුවේ එය නිවණට බාදාවක්ද00:08:40
5542024/04/09අනිස්සිතෝච විහරති නචකිංචි ලෝකේ උපාදියති යනු කුමක්ද ත්‍රිජ කාය හඳුනා ගමු කරජ කාය, චිත්තජ කාය,00:10:14
5552024/04/0905. අප්‍රේල් මස බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2024-04-08 pm)02:17:30
5562024/04/09කාමේසුමිච්චාචාරා යන්නෙහි තේරුම කුමක්ද?00:15:22
5572024/04/0904. අප්‍රේල් මස බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2024-04-08 am)02:47:46
5582024/04/09මහා සතර සතිපට්ටාණ සූත්‍ර විග්‍රහය (1-කොටස). වැරදි පරිවර්ථනය නිවැරදි කිරීම ( 2024-04-07)01:25:56
5592024/04/08පිං කමක් කලහම ඒ පිං විශේෂයෙන් සමන් දෙවියන්ටයි, විෂ්ණු දෙවියන්ටයි අනුමෝදන්කර දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව ඉල්ලනවා00:08:49
5602024/04/08අද පැවිදි උනොත් ගිහිගෙදර තිබෙන බාදක වලට වඩා පංසලේ වත පිළිවෙත් කිරීමට හසුවෙනවා00:08:23
5612024/04/08මුලින්මත්, මැදින්මත්, අවසානේටත් කලයුත්තේ රාග ද්වේශ මෝහ උදුරා දැමීමයි00:08:03
5622024/04/08ගෙදර කෙනෙකු සමග කේන්ති ගැනීමේදී කලයුතු දෙය - ආන - පාන නිවැරදිව සිදු කරන ආකාරය00:12:57
5632024/04/08මගේ ඥාතීන්ටත්, වෙනත් ඥාතින්ටත් කැප කොට පිං අනුමෝදන් කරණ ආකාරය - පිළිකා වැනි රෝග සුව වූ ආකාරය00:09:54
5642024/04/08බුද්ධාගම උගන්වන ගුරුවරයෙක්ගේ ප්‍රශ්නමහයාණික පොත් උගන්වන ආකාරය - එය සංඝ බේදයට හසුවෙනවාද00:07:53
5652024/04/08අමනුස්සානං ප්‍රියෝ හෝති මනුස්සානං ප්‍රියෝ හෝති අර්ථය -අප්‍රමාණ මාණ චේතෝ විමුක්තිය සහ මුල ඉදිරීම යනු00:09:04
5662024/04/082024 බුද්ධ කෝලාහලය ඇති කරන්නේ පෘතක්ජන උම්මතකයන් - ධර්මය මතු උණහම දේව දත්ත group එකකුත් මතුවෙනවා00:05:47
5672024/04/0803. අප්‍රේල් මස බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2024-04-07 pm)02:20:59
5682024/04/08අපගේ මේ සත්‍ය ධර්මයට ඉදිරියේදී කුමක්වේද?00:10:03
5692024/04/0802. අප්‍රේල් මස බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2024-04-07 am)02:50:49
5702024/04/08මධුපිණ්ඩික සූත්‍ර විග්‍රහය - මන් මේ රටේ සියළු උගතුන්ට කියනවා නිවන් මගට අවශ්‍යම "සති අසති" වැරදියට01:33:46
5712024/04/07⭕ දුතියලොකධම්ම සුත්තං | සමන අරණ විහරණ බුද්ධ භාවනා | මීවනපලානේ සිරිධම්මාලංකාර මහතෙරුන් වහන්සේ00:21:39
5722024/04/07අද පන්සල් වල හාමුදුරුවරු කියන්නෙ අද නිවන් දකින්න බෑ කියලා | ඒක ඇත්ත ද? | Daham Atuvawa00:04:25
5732024/04/07සතර කමටහන් වඩන්නේ කොහොමද?00:08:23
5742024/04/07කයෙන් වචනයෙන් මනසින් කරන වැරදි වලින් ඉවත් වෙන්න ක්‍රමයක් - සං සිඳ වීම සහ සං මා වීම00:05:30
5752024/04/07බුද්ධ භාසිතයේ නැති සංස්කාර - දෙව් මිනිස් සැප කෙලවර කිව්වට එහෙම කෙළවරක් නැත පිණ කුසලයක් කරගෙන ජයගන්න00:02:46
5762024/04/07වර්තමානයේ මහණවෙලා ගෝතම බුද්ධ සාසණයට කරන්න පුළුවන් ලොකුම නිග්‍රහය කරන අය - හේතු පල පල හේතු පරම්පරාව00:04:13
5772024/04/07න්‍යාය ධර්ම අනුව ඥාතින් තමන් පසු පසම පැමිණේ අනාගාමි උත්තමයාත් වැඩිය යුත්තේ විපරිනාමයමයි00:05:54
5782024/04/07විපරිණාමයට පත්වීමයි මෙනෙහි කලයුත්තේ00:01:22
5792024/04/07අනභිරත සංකාර හඳුනා ගමු - ධ්‍යානයක් ලබාගත්ත කෙනෙක් තදූ බයන් පටිච්ච වෙන ආකාරය00:01:43
5802024/04/07පුන්ඤ අභිසංකාර වලින් නිදහස් වෙන ආකාරය - හාමුදුරුවන්ගේ ප්‍රාර්ථනාව ඔහේ කරගන්න දෙන්න00:03:31
5812024/04/07මම කොට ගත්තොත් මේ වැරදි සිදුවේ - නිබ්බිදා විය හැකි ආකාරය - මාගදී බුද්ධ භාසිතයේ ඇති විග්‍රහය වෙන00:02:57
5822024/04/07බුද්ධාගමේ වෛතුල්ල්‍ය වාදී වැඩ පිළිවෙල පාරමිතා පිරිම00:12:40
5832024/04/07කුරුසු විහරති - එදා හෙළ බිමේ ගම් නියම්ගම් රාජධානි සැදුනු ආකාරය00:03:20
5842024/04/07මහා චත්තාරික සූත්‍රයේ අර්ථ විකුර්ති කලොත්00:03:23
5852024/04/07පිණේ පලය ප්‍රර්ථනා නොකලත් ලැබෙනවා. ප්‍රර්ථනා කරන්න යාමෙන් කාළකන්නියෙක් විය හැක00:04:26
5862024/04/07සමුදය නිසා අනුශය උපදින ආකාරය00:02:47
5872024/04/07පිරිවෙන් අධ්‍යාපනයේ අය නොදැක්ක පටිච්චසමුප්පාද විග්‍රහය00:11:01
5882024/04/07මද්‍ය මණ්ඩලය සහ පතිරූප දේශය | රුක්ඛමූල ගතෝවා සහ රුක් මුලට යාම දෙකක්00:02:43
5892024/04/07සම්මත හාමුදුරුවන් සමග දානයට වඩින විට පින් අනුමෝදන් කරන්නේ කෙසේද?00:03:40
5902024/04/07අක්ඛණ සූත්‍රය - 01. අප්‍රේල් මස බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2024-04-06 pm)00:34:53
5912024/04/0601. අප්‍රේල් මස බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2024-04-06 pm)01:50:04
5922024/04/06අපි මියගිය පසු සිදුවන්නේ කුමක්ද?00:05:54
5932024/04/06බුදුන් වහන්සේගේ ධාතූන් වහන්සේලා වැඩසිටින්නේ බුදුන් උපන් හෙළබිමයි | ඉන්දියාවේ මේ මොනවත් නෑ00:03:17
5942024/04/0613. Danuma saha dakma | දැනුම සහ දැක්ම00:47:23
5952024/04/0612. Avidyamula paticca samuppada | අවිද්‍යාමූල පටිච්ච සමුප්පාදය00:50:48
5962024/04/0611. Banwanawa yanu | භාවනාව යනු01:13:58
5972024/04/06බෝධි පූජා පැවැත්වීමෙන් ඵලක් තිබෙනවාද?00:06:05
5982024/04/05සාකෝ පනේසා අර්ථය00:02:09
5992024/04/05පංචස්කන්දය පරිහරණය සහ උපාදානය අතර වෙනස00:00:54
6002024/04/05නිච්ච සුක අත්ත උපදින කාල පරාසය00:00:44
6012024/04/05තන්හාව නිසා පටිග අනුශය උපදින ආකාරය00:01:31
6022024/04/05ඇලීමක් හෝ ගැටීමක් ඇතිවෙන අවස්තාවේ ධාතු මනසිකාරය වැඩිම00:01:05
6032024/04/05එකලොස් ආකාරයකට අනුශය උපදින්න පුළුවන්00:01:02
6042024/04/05මරනානුස්සතිය නැතිව නිබ්බිදා විය නොහැක00:01:19
6052024/04/05ඝන සංඥාවෙන් මිදුනම සුන්ඤ තාවය පැත්තට යනවද00:01:11
6062024/04/05බුද්ධ දේශනාවේ නැති විසුද්දීමාර්ගයේ ඇති බුද්ධ දේශනාවට නොගැලපෙන දේවල්00:03:11
6072024/04/05කායේ කාය අනුපස්සනාව කරනකොට අනිවරෙන්ම වැඩෙන දේ00:00:31
6082024/04/05රාගක්ෂය සහ රාගක්ඛය අතර වෙනස, ලෝභය සහ රාගය අතර වෙනස, බොහෝ අකුසල් කරන වැඩ හිටියන්ට වැදීම සුදුසුද00:03:45
6092024/04/05පරම මෙත්තා, කරුණා, මුදිතා, උපේක්ඛා? - පරතෝගෝෂක ප්‍රත්‍ය සරලව00:04:38
6102024/04/05මුන්චිතු කම්යතා ඥාණය හඳුනා ගමු00:02:29
6112024/04/05සියළු ප්‍රශ්නවලට මුල හඳුනාගන්න00:05:18
6122024/04/05මල් පූජා, හඳුන්කූරු පූජා , පහන් පූජා කරනකොට ඔබ සිහිපත් කල යුතු දේ00:03:58
6132024/04/05මෙච්චරකල් ආයේ ආයේ ඉපදිලා මැරිලා මට දැන් ඇත්තටම මහන්සී!00:09:23
6142024/04/05මස් මාංශ පාත්‍රයට ලබා ගැනීම වරදක්ද?00:08:16
6152024/04/05බුද්ධ ඉතිහාසයේ තුන්වන වරට දේශනා කරන්නට එළඹෙන අග්ගික්ඛන්ධොපම සූත්‍රය | Daham Atuvawa00:02:07
6162024/04/05නාම රූප විග්‍රහය - අනුශය ආශය හැටියට තැන්පත්වෙන ආකාරය - චිත්ජකාය - මනෝමය කාය -කර්ම බීජ - රූප කාය00:10:01
6172024/04/05දැන් මේ දහම නිවැරදි බව බොහෝ අය තේරුම්ගෙන ඇත ඒක නිසා කරන බාදක දැන් නවත්වන්න00:07:40
6182024/04/04ගෝතම බුදුපියාණන් වහන්සේගේ සියළුම ධාතුන් වහන්සේලා අප රටේ ඇත, අන්ත වාදීන්ට ඇත්ත දකින්න ඕනිනම් මේ00:07:42
6192024/04/04අග්ගික්කන්දෝපම සූත්‍රය දේශනා කිරීම ප්‍රමාද කරන්නේ ඒ අය කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන්මයි00:07:27
6202024/04/04බුද්ධ දේශනාවේ එහෙම එකක් නැත ඒ අයට බැරි නිසයි එහෙම කියන්නේ අරහත්වීමට අවශ්‍ය නම් මෙන්න මාර්ගය00:04:04
6212024/04/04ලක්ෂ 25කගේ ඔළු කෑවා කීම - ධර්මතාවයෙන් ඒ අය අපට ප්‍රචාරයක් දෙනවා - බලන් කඩ තුරා හැර දෑසේ00:10:16
6222024/04/04අද අන්තර්ජාලය භාවිතා කරලා ගොසිප් ප්‍රචාර කරනවා ඒවාට සැලෙන්න එපා00:06:29
6232024/04/04සතර කමටහන් වඩන ආකාරය කෙටියෙන් භගවත් ගුණය - බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ධර්මයේ ඇති වටිනා කම00:04:54
6242024/04/04අදත් දේව දත්ත පරපුරේ අය දහමට විරුද්දකම් කර කර ඉන්නවා00:06:09
6252024/04/04මාර්ගඵලයක් ලබාගන්නේ කොහොමද?00:03:59
6262024/04/04අපේ සිතේ තරහ ඇති වන්නේ කොහොමද?00:08:00
6272024/04/0410. Manasa | මනස00:56:02
6282024/04/0409. Kusalan pajanati akusalan pajanati | කුසලං පජානාති අකුසලං පජානාති00:57:21
6292024/04/0408. Pati icca san uppada | පටි ඉච්ච සං උප්පාදය00:58:25
6302024/04/0407. Manussatta patilabo | මනස්සත්ත පටිලාබො00:57:18
6312024/04/0406. Icca anicca | ඉච්ච අනිච්ච00:56:06
6322024/04/0405. Pina saha kusalaya | පින සහ කුසලය01:01:08
6332024/04/0404. චතු අරිය සච්ච | Cathu ariya scca00:58:45
6342024/04/0403. Thipariwatta | තිපරිවට්ටය00:57:55
6352024/04/0402. Dwathavaya | ද්වතාවය00:58:06
6362024/04/0401. San Deshanaya | සං දේශනය00:57:18
6372024/04/04දස සංයෝජනවල..... ඕරම්බාගිය ,,උද්දන්බාගිය තෝරාගන්නඅන්තර් භවික අනාගාමී උතුමන් සසං කාරි අසං කාරි00:07:12
6382024/04/04අභිධර්මයේ අලපිතය00:01:54
6392024/04/04ආමිසය පූජා කලහැක ප්‍රතිපත්තිය... පුජාකළ නොහැක ..මෙතෙක් කලක් ප්‍රතිපත්තියත් පූජා කළනිසා රටට යන එන00:04:18
6402024/04/04බුදු පියාණන් ඉර්දියෙන් වැඩියේ නැති බවට සාක්කියක් ..ආනන්ද ඔය සිවුර එලන්න මේ කකුල දෙක දැන් බකල් ගහන00:03:50
6412024/04/04උදයන්ගම ,අත්තන්ගම අස්සාද, ආදීනව ,නිස්සරණ විග්‍රහය00:11:41
6422024/04/04නාම ධර්ම හඳුනා ගනිමු00:00:56
6432024/04/04අනාගත දරුවන්ටත් යහපතක් වීමට ඔබ වහන්සේ මේ ධර්ම විග්‍රහ කරණ ශක්තිය ලබාගත්තේ කෙසේද,00:03:34
6442024/04/04මුල්ම බුද්ධ ඥාණ, බුද්ධ බල ලැබෙන ආකාරය00:00:40
6452024/04/04බුද්ධ ඥාණ විග්‍රහය සහ ලොවුතුරා බුදු පියාණන්ට තිබෙන ෂඩ් අසාධාරණ බුද්ධ ඥාණ00:03:13
6462024/04/04අභිඥා ලැබුවට, ධ්‍යාන ලැබුවට, ඉර්ධි ප්‍රාතිහාර පැවට බුද්ධ ඥාණ පූර්ණ වෙන්නේ නැත,00:02:44
6472024/04/04කර්ම බීජ රැස් වෙන ආකාරය - දරුවන් නිවණට බාදාවක් කර නොගන්නා ආකාරය00:02:03
6482024/04/04පංච නීවරණ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම ඉන්ද්‍රිය සංවර වෙන ආකාරය අරහතුන් වහන්සේ තුල ක්‍රියාත්මක වෙන චක්‍ර00:06:13
6492024/04/04නිබ්බිදා විය හැකි ආකාරයක්00:00:41
6502024/04/04අට්ටක්කරා තීනි පදා , භාවනානු යෝගී සූත්‍රය , පාණාති පාතා පටි විරතෝ හෝති00:03:22
6512024/04/04රිය, අරිය, විරිය - එකම පටිපදාව දුක්කා පට්පදා, සුකා පටිපදා වෙන ආකාරය00:02:08
6522024/04/04බුද්ධානුස්සති මෙත්තාච අසුබන් මරණානුස්සති ගාථාව කටපාඩම් කලාට මාර්ගය පූර්ණ උනේ නැ00:08:20
6532024/04/03සක්කාය අද වැරදියට අරන් ඇති ආකාරය - සං විසං කලයුතුයි - කුසලමූල පටිච්ච සමුප්පාදය00:13:21
6542024/04/03⭕ ධම්මානුධම්මපරියාය සුත්තං | සමන අරණ විහරණ බුද්ධ භාවනා | මීවනපලානේ සිරිධම්මාලංකාර මහතෙරුන් වහන්සේ00:56:43
6552024/04/03සද්ධා ඉන්ද්‍රිය බලගැන්වෙන ආකාරය | Daham Atuvawa00:03:16
6562024/04/03පිං කරලා දේවත්වය ප්‍රාර්ථනා කිරීම ලොකුම කරුමයක් - කින් කුසළ ගවේෂී කින් සච්ච ගවේෂී කල නොහැක00:12:20
6572024/04/03දනාත්මක චින්තනය වැරදියි - ඇත හරිය යුත්තේ හැමදේම නොවේ00:09:08
6582024/04/03කටින පිංකමක් මේ වෙනකොටත් බාරගෙන ඉන්න කෙනෙක් නම් එය කලයුතු ආකාරය - සක්විති රජසැප ලබාගන්න ඉඳීකට්ට00:07:04
6592024/04/03සෝවාන් පුද්ගලයෙක් නිතරම ඉන්ද්‍රියන්ගෙන්ද කටයුතු කරන්නේ - දැක්ම පමණයි පිරිසිදුවෙන්නේ00:09:46
6602024/04/03විවාහ වෙන වයසේ ඉන්න දරුවෝ විවාහ වෙන්න අකමැතිනම් ඒ අයට අරියමග පෙන්වන්න නැතිව බලෙන් හිරේට යවන්න එපා00:09:04
6612024/04/03කටින පිංකමෙන් අකුසල් රැස් කරගන්නා ආකාරය - අනුස්සති වැඩීමෙන් මිසක වෙන කිසි දෙකින් කුසලයක් වැඩෙන්නේ00:13:34
6622024/04/03ඔබ ඊලග ආත්මයේ ඉපදෙන්නේ මෙහෙමයි..!00:06:13
6632024/04/03ඉස්මුර්තිය සහ අනුස්සති අතර වෙනස අනුස්සති යනු - සං වර සීලය තුලින් මගපල ලබන ආකාරය00:02:50
6642024/04/03බොහෝ විට තමන්ගේ හතුරන්ම තමන්ගේ ඥාතීන් වී ඉපදෙයි - සෝතාපන්න පුද්ගලයා ධර්මයෙන්ම රැකෙන ආකාරය00:03:06
6652024/04/03බෝජ්ජංග ධර්ම යනු - බෝජ්ජංග වැඩීම කියලා වෙනම භාවනාවක් නැත00:00:50
6662024/04/03ආසව යනු කෙලෙස්00:00:26
6672024/04/03බුදු දහම ආගමක් වීමට ප්‍රධාන හේතුවක් වූ භාෂා නිතිය00:03:30
6682024/04/03රජගහනුවර බුද්ධ ඉතිහාසය00:02:53
6692024/04/03දිට්ට ආසව හඳුනා ගමු මුලින්ම ඉවත් කරගත යුත්තේ දිට්ට ආසව00:01:37
6702024/04/03ඕකප්පෙයියුම් අර්ථය00:00:54
6712024/04/03ඔබ පලි ගැහුවද ඔන්න ඔබට වෙනදේ - පින සහ කුසලය හඳුනාගන්න - බුද්ධ කල්ප අවසන්වෙන ආකාරය00:03:26
6722024/04/03ඔබට සෝතාපන්න පලයට පත්වන්න උවමනා නම් මේ දැක්ම ලබන්න ..00:02:39
6732024/04/03සැරියුත් මහා අරහතුන් වහන්සේ දේශනා කල සෝතාපත්ති මග00:01:27
6742024/04/03බුද්ධ භාවනා කරණ අයට ඉතාම වැදගත් කාරණයක් - සතර කමටහන් වැඩෙන් නේ නැත්තේ මේ ණය ගනුදෙනු නිසයි00:05:25
6752024/04/03ඔබතුල ඇති කිරණ වළල්ල පිරිසිදුද - අපිරිසිදුනම් සිදුවෙන දෙය00:16:27
6762024/04/03සුද්දාගේ පරිණාමවාදයට රැවටුනාද - බුද්ධ දේශනාවේ පරිණාම ගැන සඳහන් වෙන ආකාරය00:07:21
6772024/04/03තල තිස් එකක් තියෙනවාද - තල තිස් එක කියන්නේ ගති තිස් එකක් බුද්ධ දේශනාවේ තිබෙන්නේ සුඥ තාවයක්00:04:19
6782024/04/03කුසලස්ස උපසංපදා වියහැකි ආකාරය - ති හේතුක පටිසංදී00:10:24
6792024/04/03යුගනද්ද භාවනාව කලයුත්තේ මෙසේය00:03:13
6802024/04/02මැනලද පුතේ කිරි දුන්නේ මා නුබට?00:06:44
6812024/04/02මලගිය ඥාතීන්ට දාණය දෙන අරමුණ පිං දීම සහ ඒ අම්මා ගේ රූපය දැනටත් මගේ හිතේ ඉන්නවා00:11:06
6822024/04/02කාටවත් හොයාගන්න බැරි වූ දිඹුලාගල සෙල්ලිපියේ ඇති විස්තරය00:07:46
6832024/04/02ආරම්මනයක් හඳුනාගන්න බැරිඋනොත් සිතේ සිදුවෙන ක්‍රියාවලිය00:05:31
6842024/04/02බුද්ධ ශක්තියට අනුගත වීමට බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්න අයට දැනගැනීමට00:09:16
6852024/04/02බුදු හාමුදුරුවෝ ආනපාන සති සමාධියෙන් වැඩසිටීම සහ ආනපාන ප්‍රාණ යාම හුලං ඇදීම පිටකිරීම අතර වෙනස00:11:39
6862024/04/02මියගිය ඥාතීන්ට දෙන පින් ඔවුන් ගන්නේ කොහොමද?00:08:47
6872024/04/02මීවනපලානේ ස්වාමීන් වහන්සේ ධර්මය විකෘති කරනවා නම් ප්‍රකෘති ධර්මය පෙන්වා දෙන්න | Daham Atuvawa00:07:46
6882024/04/02අනේ මට හරිම අපලයි - තොර තෝංචියක් නැතිව කරදර එනවා - දහසකුත් එකක් ප්‍රශ්ණ මේවා කිය කියා ඉන්න වෙලේ00:43:50
6892024/04/02එක අනුශයක් උපදිනකොට ඒ සමග අනුශය හතක් උපදී00:06:34
6902024/04/02පිං අනුමෝදන් කිරීමේදී මුලින්ම මේ ආත්මයේ ඥාතියාගේ නම සිහිපත් කිරීම සුදුසු නොවේ00:02:33
6912024/04/02උදදච්චය විග්ඝහිත- කිරීමෙන් පමණක් නිවන් දැකිමට පුළුවන් බව භාහිය දාරු චිරිය තුමා අරහත් පලය ලැබූ ආකාරය00:09:01
6922024/04/02බුද්ධගෝෂ හාමුදුරුවෝ හෙලයෙක්ද? ඉන්දියාවෙන් ආපු කෙනෙක්ද00:05:28
6932024/04/02ආයතන සහ අසඤ්ඤ ආයතන - සිදුහත් බෝසත් තුමා ගවයින්ගේ කිරි උරා බිව්වාද00:06:02
6942024/04/01බණ අසනකොට මතුවෙන ප්‍රශ්න සහ සතර කමටහන් වඩනන්න - බුද්ධ ශක්තියට අනුගත වෙන්න සෝතාපන්න පලයට පත්වෙන්න00:11:42
6952024/04/01කමමාවරණ - විපාකාවරණ - කෙලේසාවරණ - නෙයියාවරණ - දර්ම, දම්ම සංස්කෘත සහ මාගදී බස -00:08:31
6962024/04/01පංචස් කන්දය සහ උපාදානය අතර වෙනස - පාපය සහ අකුසලය අතර වෙනස00:12:58
6972024/04/01කසින භාවනාවෙන් මතක ශක්තිය වැඩි කරගත හැකිද?00:09:20
6982024/04/01නිච්ච සහ අනිච්චං, ගති නගති, විඥාන ආහාර හොයාගන්න ආකාරය - කෝකටත් තෛලය මරණානුස්සතිය00:14:39
6992024/04/01සතර කමටහන් පුරුදු පුහුණු කරණ ආකාරය සහ නැවත නැවත කෙලෙස් පැමිණෙන හේතුව00:05:42
7002024/04/01තණ්හාව නිසා රාගය, ද්වේශය සහ බය ඇතිවී අවිද්‍යාවෙන් කටයුතු කරන ආකාරය ඉමිණා පුණ්‍ය කම්මෙන ගාථාව00:06:27
7012024/04/01බුද්ධ ඥාණ පද හතර, සං දේශනාව තේරුම්ගමු00:05:20
7022024/04/01මේ සත්‍ය ධර්මයට තරුණ ඔබ සියලු දෙනා යොමු වේවා00:06:46
7032024/04/01දුතාංග සහ මජ්ජිමාපටිපදා00:02:03
7042024/04/01සති, සිහිය, ඉස්මුර්තිය යනු00:04:42
7052024/04/01සමනන්තර ප්‍රත්‍ය00:02:05
7062024/04/01පෙර දේවල් මතක් වෙන එකෙන් නිදහස් වෙන ආකාරය00:01:01
7072024/04/01දාණය දීමෙන් ආනිසංස ලැබෙන ආකාරය00:03:15
7082024/04/01බුද්ධ ආගමේ සියල්ල කණපිට ගසා ඇති බව - සමුදය නිරෝද කිරීම නිසා ලැබෙන මගපල00:04:41
7092024/04/01සාසණයට ඇතුළුවී සාසණය විනාශ කරන්නන්00:02:17
7102024/04/01ලෝක විනාශයද කල්ප විනාශයද00:01:51
7112024/03/31විශ්ව ශක්තිය යනු කුමක්ද?00:08:12
7122024/03/31රේරුකානෙ හාමුදුරුවෝ බුරුම රටින් ගෙනා අලුත් භාවනා ක්‍රමය | Daham Atuvawa00:07:08
7132024/03/31බුද්ධ දේශනාවේ නිවනට උපකාරී වන තිපරිවට්ට | Daham Atuvawa00:02:41
7142024/03/31"ගිරිමානන්ද සුත්‍රය" දේශනා කර තිබෙන්නේ ගායනා කර කර ඉන්න නොව භාවිතයට ගන්නයි,00:09:22
7152024/03/31වහරක අනුගාමිකයන් මේ ගැන දැනුවත්ද, අරිය ධ්‍යාන ලැබූ පමණින් එගොඩ නොවේ, මේ ගැන තව හොයන්න,00:04:44
7162024/03/31කර්ම පථයෙන් මිදෙන්න ක්‍රමයක් නැත එම නිසා කර්ම පථය හඳුනා ගන්න - ආනන් තරිය පාපකර්මය හඳුනා ගන්න00:07:29
7172024/03/31වාහන එළවනකොට සසර දීර්ග කරගන්නා ආකාරය - කම්පිතන් , ප්‍රකම්පිතන් , සංපකම්පිතන්00:03:25
7182024/03/31බුද්ධ ශක්තිය ඇති ස්ථාන සහ රුවන්වැලි සෑය ළඟ කල සත්යක් ක්‍රියාව00:01:29
7192024/03/31පාන්සකූලය යනු කුමක්ද ? සිරිමහ බෝධිය ළඟ මව් කුසට එන්න බලාගෙන ගන්දබ්බයන් සිටිනවද ?00:03:43
7202024/03/31සතර කමටහන් කිරීමෙන් ආවරණය වූ නිවණ මතුවෙන ආකාරය00:01:45
7212024/03/30පියවර තුනකින් කුණුමුල් තුන උදුරා දැමිය හැකිද?00:09:07
7222024/03/30කොටිකාවත්ත සිරිසද්ධම්ම දේශනාව (2024-02-26) | ගමින් ගමට​02:05:34
7232024/03/30වැලිපැන්න ගහමුල්ල සිරිසද්ධම්ම දේශනාව (2024-02-25) | ගමින් ගමට​01:54:45
7242024/03/30කුරුඳු වත්ත සිරිසද්ධම්ම දේශනාව (2024-02-17) | ගමින් ගමට​02:08:28
7252024/03/29බුදුන් වහන්සේට මීට වඩා නින්දා අපහාස කළා | අන්තර්ජාලයේ Gossip වලට ගැටෙන්න එපා | Daham Atuvawa00:06:13
7262024/03/29සිතේ ඇතිවන සංකාර ඒ මොහොතේම නැතිවනවාද?00:11:53
7272024/03/29අපේ බුදු පියානණ් වහන්සේ පහල වීමට පෙරද මේ සම්මත ආගම පැවතුනේය..00:03:50
7282024/03/28විශ්ව ශක්තිය සහ බුද්ධ ශක්තිය පහදන්න.00:05:19
7292024/03/28රිටිගල ජේතවනාරාමයේ තිබෙන තිපරිවට්ටය | Daham Atuvawa00:01:34
7302024/03/28මරණාසන්න මොහොතේ වෙන්නේ කුමක්ද?00:04:50
7312024/03/28චචක්ක සුත්‍රය ආනාපාන සති සමාදිය වැඩීමට තවත් ක්‍රමයක් - ධර්මය දැකීම සහ මාගදී බස හසුරවන ආකාරය දකින්න00:36:15
7322024/03/28ඔබ වහන්සේට අප ණය ගැතියි - ධ්‍යාන හා මගපල අතර වෙනස - නච කිංචි ලෝකේ උපාදියති භාවිතා කලයුතුයි00:02:16
7332024/03/28විෂඝෝර සර්පයා දැක අතනාරු මෝඩයා00:01:07
7342024/03/28අවිද්‍යා මූල පටිච්ච සමුප්පාදය ක්‍රියාත්මක විය හැකි ආකාර - ආරම්බය පටන්ගන්නේ අවිද්‍යාවෙන්ම පමණක් නොවේ00:06:01
7352024/03/28පුග්ලන් පාහන් කල යුතු ආකාරය - සාසනයට රිංගගෙන සාසනයට නොගැලපෙන වැඩ කරන අය සහ පාප මිත්‍රයන්00:02:27
7362024/03/28සංඥාව ඕනිම පුද්ගලයෙකුට ඇත ,,,,සංකාර වලින් අරහතුන් වහන්සේ බේරෙන ක්‍රමය00:06:28
7372024/03/28අනිමිත්ත සං මා පත්ති යනු - අප්පනි හිත සං මා පත්ති යනු - සුඥත සං මා පත්ති යනු00:01:43
7382024/03/28සුතවත් අරිය ශ්‍රාවක යනු - සඥාවේදයිත සංමා පත්ති යනු00:02:10
7392024/03/28මෙය අසන්න පරියාප්ති සාසණය ගැන ලොකුවට කතා කරණ හාමුදුරුවරුන්ට - සාසණය යනු කුමක්ද00:01:23
7402024/03/28පුනරුප්පත්තිය බුද්ධ දේශනාවේ නැත ,, පුනප්භව ඇත00:02:46
7412024/03/28පදුට්ට මණ සං කප්ප යනු - ඒව රූප යතා රූප00:03:27
7422024/03/28බුද්ධත්වය යනු සිතුවිලි සුඤ කිරීම යයි හාමුදුරුවෝ නමක් කියනවා එය ඇත්තක්ද ..00:01:32
7432024/03/28දේව ආගම්, මහායාන ආගමෙන් ආ බෙර ගැසීම් කොඩි එල්ලිම්00:02:50
7442024/03/28මරුන කෙනාගේ මනෝමය කාය ඔබ පසු පස එන්නේ ඔබගේ හඬා වැළපීම නිසයි00:03:37
7452024/03/28පර්සියානු ඉතිහාසය සහ ඉන්දියාව පාළනය කල පාලකයන් - ධර්මපාල තුමාගේ අවසාන ලියවිල්ල කෝ00:13:26
7462024/03/27භවිස්සති හා විපස්සති අතර වෙනස කුමක්ද?00:03:17
7472024/03/27භව නසන මග හරියටම දැනගන්න ලැබුණා.00:09:34
7482024/03/27බුදුන් වහන්සේටවත් නොතිබුණු උපසම්පදා සහතිකය | Daham Atuvawa00:26:00
7492024/03/26පටිච්ච යනු කුමක්ද?00:09:10
7502024/03/25තථාගතවරයෙක් ඉපදුනු දීපයෙන් පිට වඩිනවාද?00:09:18
7512024/03/25⭕ යොග සුත්තං | ත්‍රිපිටක සූත්‍ර දේශණා | මහා ප්‍රාඥ මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර මහතෙරුන් වහන්සේ01:12:18
7522024/03/25යෝනිසෝ මනසිකාරය යනු කුමක්ද?00:08:40
7532024/03/24ප්‍රථමයෙන් තමන් දරණ ස්වාභාවය තමන් දෑකිය යුතුයි.00:09:57
7542024/03/24බුදුන් වහන්සේගේ ධර්මයට විරුද්ධ වන්නේ දේවදත්ත පරපුරේ අයයි | Daham Atuvawa00:03:44
7552024/03/24මැදින් පොහොය​ 2024 ~ සිරි ධම්මාලංකාර මහා අරිහත් බුදුපියානන් වහන්සේ ~ Siri Saddharmaya02:47:15
7562024/03/23සතර මහා භූත ගැන හරියට දැනගන්න.00:08:59
7572024/03/23ධම්ම දේශණාව​ (2024 - 03 - 23) ~ සිරි ධම්මාලංකාර මහා අරිහත් බුදුපියානන් වහන්සේ ~ Siri Saddharmaya02:21:00
7582024/03/22මේ හෙළබිමේ පොත් සියදහස් ගානක තියෙනෙවා සත්‍ය.00:10:03
7592024/03/22Meewanapalane Siri Dammalankara | මීවනපළානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමි01:39:31
7602024/03/21ඕනැම ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙකුගේ ධර්මය අහන්න, හැබැයි හරි දේ විතරක් ගන්න.00:12:21
7612024/03/21මැල්සිරිපුර සිරිසද්ධම්ම දේශනාව (2024-01-28) | ගමින් ගමට​02:05:00
7622024/03/21පානදුර සිරිසද්ධම්ම දේශනාව (2023-05-27) | ගමින් ගමට02:04:44
7632024/03/20ඇහැලියගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාවේ හිටපු සභාපති තුමාගේ ප්‍රකාශය | Daham Atuvawa00:11:16
7642024/03/20මම සම්මත ආගම පසුපස ගොඩාක් කාලයක් ගියා00:09:04
7652024/03/19අප සම්මත ආගමේ තියෙන පිංකම් කල යුතුද?00:07:15
7662024/03/19නිවන් දකින ධර්මය පෙන්වා දෙන ඕනෑම කෙනෙකුට රුපියල් කෝටියක් | Daham Atuvawa00:08:40
7672024/03/18මනස කොතනද තියෙන්නේ කියලා හොයන්න පුලුවන්ද?00:04:46
7682024/03/17⭕ සීල සුත්තං (II) | ත්‍රිපිටක සූත්‍ර දේශණා | මහා ප්‍රාඥ මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර මහතෙරුන් වහන්සේ01:08:37
7692024/03/17බුදුරජාණන් වහන්සේ මස් මාංශ වැලදුවාද?00:04:42
7702024/03/17සමාලෝවනය මාර්තු මස බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2024-03-08 චm)01:56:15
7712024/03/17බුද්ධ දේශනාවේ නොමැති සීවලී නම් හාමුදුරුවෝ | Daham Atuvawa00:04:58
7722024/03/17උපාදානය සහ උපාදානීය ධම්ම අතර වෙනස | Daham Atuvawa00:01:31
7732024/03/16අනුරාධපුර සිරිසද්ධම්ම දේශනාව (2024-03-10) | ගමින් ගමට​02:03:38
7742024/03/16අපි මෙච්චරකල් පෝෂනය කලේ පෘථක්ජන සමාජයයි00:09:54
7752024/03/14ඔබ මව්කුසට ඇතුල්වන මොහොත මෙන්න | Daham Atuvawa00:06:21
7762024/03/14මාවතගම සිරිසද්ධම්ම දේශනාව (2024-03-09) | ගමින් ගමට02:10:20
7772024/03/14කුරු රට සමන මහ රජුන්ගේ සත්‍යය කතාව | Daham Atuvawa00:12:28
7782024/03/11ඇහැලියගොඩ සිරිසද්ධම්ම දේශනාව (2024.01.27) | ගමින් ගමට​01:58:40
7792024/03/11ත්‍රිපිටකය පරිවර්තනය කිරීම නිසා සිදු වූ වරද | Daham Atuvawa00:14:43
7802024/03/10මානසික ආතතියක් නැතුව විභාගයට මුහුණ දෙන හැටි | Dr. Gayani Ranasinghe | Daham Atuvawa00:12:46
7812024/03/08සියලු වැරදි පෙන්වා දී නිවැරදි දහම අංග සම්පූර්ණව යළි මතුකළ සිව්පිළිසිඹියාලාභී මහ අරහතුන් වහන්සේ00:03:00
7822024/03/0812. මාර්තු මස බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2024-03-08 am)02:50:27
7832024/03/07සතර සතිපට්ඨාන සූත්‍රය අනුගමනය කිරීමෙන් අෂ්ඨ අභිඤ්ඤා ලැබෙනවා ද | Daham Atuvawa00:03:37
7842024/03/0711. මාර්තු මස බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2024-03-07 pm)02:06:14
7852024/03/0710. මාර්තු මස බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2024-03-07 am)02:41:19
7862024/03/0709. මාර්තු මස බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2024-03-06 pm)02:07:46
7872024/03/06මේ පූජණීය භූමියට ආවට පස්සෙ තමයි දැනගත්තෙ මෙන්න මේක තමයි භාවනාව කියල | Daham Atuvawa (2019)00:12:56
7882024/03/04තණ්හාවෙන් උපාදානය කරගැනීම | මහා ප්‍රාඥ මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර මහතෙරුන් වහන්සේ00:12:08
7892024/03/02මීරිගම ධම්මායතනයට වැඩමකළ ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් සකල ලෝක වාසී සියලු දෙනාටම ආයාචනා කර පැවසූදේ00:06:03
7902024/02/23ගල් වූ බුදුන්ගේ තැන් | @DahamAtuvawa00:01:56
7912024/02/18සිදුහත් උපත නේපාලයෙන් සොයාගත් ඇන්ටන් ෆියුරේ ඌරෙක්ගේ අස්ථි සර්වඥ ධාතූන් කරයි | Daham atuvawa00:06:42
7922024/02/13ධර්මයට විරුද්ධ දෙයක් කියනව නම් මේ ධම්මායතනයට ඇවිත් ප්‍රශ්න කරන්න පුලුවන් | Daham Atuvawa00:06:04
7932024/02/11බුද්ධ භාවනා වැඩසටහනේ දින හතේම කියාදෙන්නේ සතර කමටහන් සිදුකරන ආකාරයයි | Daham Atuvawa00:03:50
7942024/02/10⭕ රෝද නිරෝද කිරීම | මහා ප්‍රාඥ මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර මහතෙරුන් වහන්සේ00:04:45
7952024/02/08කළ්‍යාණ මිත්‍රයන් වහන්සේලා සතර කමටහන් වඩන ආකාරය අපට කියල දුන්නා. | Daham Atuvawa00:03:29
7962024/02/06මෙතන තමයි සත්‍යය දේශනා කරන්නේ | @DahamAtuvawa00:05:55
7972024/02/04සබ්බ උපදි පජාහති | උපාදානයෙන් මිදීම නිවනයි | මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර මහතෙරුන් වහන්සේ00:06:59
7982024/02/04අරහත් බුදුකෙනෙක් ජීවමානව වැඩ ඉන්න කාලය තුලදීම සංසාර රෝගයෙන් අත මිදෙන්න | Daham Atuvawa00:08:40
7992024/02/04සං සහ අනු අතර වෙනස | Daham Atuvawa00:02:44
8002024/02/02පොළොන්නරුව සිරි පැරකුම්බා මහා පිරිවෙන් පරිවේනාධිපති ස්වාමීන් වහන්සේගේ සමාලෝචනය | Daham Atuvawa00:11:51
8012024/01/31දිඹුලාගල සෙල්ලිපිය පිළිබඳව පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව තවමත් නිහ‍ඬ ඇයි | Daham Atuvawa00:09:01
8022024/01/29දූරියන් එක්කෙනෙක්ට ගදයි, එක්කනෙක්ට සුවදයි.. ඒ ඔබේ වරදක්ද? දූරියන්වල වරදක්ද?00:04:03
8032024/01/29බදුල්ල සිරිසද්ධම්ම දේශනාව (2023.12.03) | ගමින් ගමට​02:00:36
8042024/01/29මාළබේ සිරිසද්ධම්ම දේශනාව (2023.11.18) | ගමින් ගමට​02:04:49
8052024/01/29චරනං කලයුතු දේ, කසාවතට ඇතුළු උනේ සසර පුරුද්දක් නිසා වියහැක , මේ දහම වහන්න හදන හේතුව00:11:41
8062024/01/29සම මෙත සහ විසම මෙත හඳුනා ගමු උපේක්ඛාව පූර්ණ කරගැනීමයි කරගත යුත්තේ00:03:25
8072024/01/29රහ,මෙර පදපරම කරගෙන රා, අරක්කු කරා, සරණ, පිළිසරණ කරා00:02:52
8082024/01/29බෝජ්ජංග වැඩෙන ආකාරය, භාවනා කිරීමට පෙර කලයුතු දේ දැනගනිමු00:04:35
8092024/01/29හාමුදුරුවරු අද පරිවජ්ජනය කලයුතු දේ, අපේ බිරිඳ පස්වෙනි සිල්පදය කියන්නේ නැත ඒක හරිද00:04:58
8102024/01/29දරුවන්ගේ විනෝදගමන් වලට සහභාගී වීමට සිදුවේ එය ධර්ම මාර්ගයට බාදාවක් නොවී කරන්නේ කෙසේද00:01:36
8112024/01/29හැප්පිච්ච වාහනේට ගිණිතියන මිනිස්සුන්ට වෙන දේ00:04:50
8122024/01/29පිරි සිඳ දකින්න නම්, අනුපස්සනා යනු, අනිස්සිතෝච විහරති යනු00:01:06
8132024/01/29ධ්‍යානයට සම වැදුනට පසු විඤානය ආහාර සොයා ගන්නා ආකාරය, ධ්‍යානයට සම වැදුන ගමන් මගපල වැහෙන ආකාරය00:00:45
8142024/01/29මාරයාගේ ඔතාරයට හසුවෙන ධ්‍යාන හරහා යෑමට උත්සාහ කිරීම00:00:53
8152024/01/29එදා කායගතා සති සූත්‍රය දේශනා කල හේතුව ධ්‍යාන ලාභින්ට මගපල ලබාගැනීමටනම්00:01:36
8162024/01/29නිර්වින්දනයේදී මනෝමය කාය විශ්වයේ සැරිසරලා නැවත සරීරයට පැමිණෙන්නේ කෙසේද00:01:34
8172024/01/29මනෝමය කායට පිලියම්කර කරජ කයේ රෝග සුවකලහැකිද00:00:37
8182024/01/29යමෙක් සෝතාපන්න වූ පසු සෝතාපන්න වූ බව දැනෙන ආකාරය00:01:54
8192024/01/29තමන්සතු දෙයක් මිතුරෙකුට පාවිච්චි කිරීමට දීමෙන් පසු එය මිතුරා අතින් කැඩීයාමක් සිදුඋනොත් ?00:03:04
8202024/01/29මනුසත් බව ලැබූ අය වර්ග හතරක් ඇත ඒ අය මගපල ලබන ආකාරය00:05:27
8212024/01/28⭕ ජබ්බිසොධන සුත්තං II | ත්‍රිපිටක සූත්‍රදේශනා | මහාප්‍රාඥ මීවනපලානේ සිරිධම්මාලංකාර මහඅරහතුන් වහන්සේ01:05:28
8222024/01/28සම්මත පන්සල් වල පැවැත්මට දේශනා කරනවා,ඒවාට සහභාගී වෙන එක පවක්ද?00:05:20
8232024/01/28පුබ්බේනිවාස අනුස්සති ඥාණය පිලිබඳ , පෙර බවය කියලා එකක් නැත පෙර ජාති ඇත භික්කුනි සාසනය ආරම්භ වූ ආකාරය00:04:33
8242024/01/28බුද්ධාගම බිහිවූ ආකාරය00:02:02
8252024/01/28මිහිඳු හාමුදුරුවෝත් බුද්ධ ශක්තියට අනුගත උනා00:01:16
8262024/01/28පටවි ගතිය අනුව උපාදානය00:00:42
8272024/01/28දස වස්තුක මිත්‍යා දෘෂ්ටිය, නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටික00:02:35
8282024/01/28භික්ෂුණි සාසණයට ඇතුල්වීමට වයසක් තිබෙනවා ද - සද් වස්සානි සහ සත් වස්සානි හඳුනාගමු00:02:08
8292024/01/28එංගලන්තයට අරන්ගිය අපේ ත්‍රිපිටකය- ආනාපාන සති සමාදී භාවනාවේ අස්ස පස්ස හුලංවලට ගැනීම00:10:47
8302024/01/28ඉන්දියාවේ කිසිම පොතක නැති බුද්ධ ඉතිහාසය00:02:59
8312024/01/28ස්ත්‍රීන්ට ඇති අඩුපාඩුව මොකක්ද00:01:22
8322024/01/28තීන මිද්දය හඳුනාගමු00:01:46
8332024/01/27දරුවෙක් එවන සල්ලි වලින් ජිවත්මෙන් ණය වෙනවාද, බුදු ගුණ නවයෙන් එකක් හෝ ලබාගත යුතුයි00:06:14
8342024/01/27මාගදී සබ්ද සඥා නිතිප්‍රකරණය00:03:30
8352024/01/27චතුසුවහරේසු යනු, විඥාන බීජයක් උපත දක්වා යන ආකාරය00:05:45
8362024/01/27ජාත සෝතාපන්න දරුවෙක් නිවුන් දරුවන් හැටියට උපදින්න පුලුවන්ද00:01:04
8372024/01/27ගැරඬියෙක් ගෙම්බෙක්ව ආල්ලාගෙන ඉන්නවානම් ගෙම්බාව බේරාගැනීමට කටයුතු කලයුතුද00:03:26
8382024/01/27නිර්වින්දනයේදී හෝ මරණය ආසන්නයේදී මනෝමය කාය සරිරයෙන් ඉවත්වෙනවාද, ගති මුල්බැසගන්නා ආකාරය00:06:08
8392024/01/27අවිද්‍යාව කියන්නේ කොයි වගේ දෙයක්ද?00:06:18
8402024/01/27ඔබට පියවීමට ඇති ණය ගණුදෙනු ගැන ඔබ දැනුවත් ද00:02:32
8412024/01/27න සේවි තබ්බා ,අ සේවි තබ්බා අර්ථය පරතොගෝෂක ප්‍රත්‍ය රතන සූතයේ ඇති නිවන් මග00:04:37
8422024/01/27දාණය සකස් කිරීමේදී ලුණු ඇඹුල් බැලුවේ නැද්ද00:01:17
8432024/01/27නවසිවතික පබ්බයේ ඇති අජ්ජත්තන් වා බහිද්දාවා අර්ථය …00:02:16
8442024/01/27ඉන්දියාවේ ලියන ලද අභිධර්මය පොත ලිවුවේ අපේ හෙළ ප්‍රකරණ පොත් බලාගෙනයි00:04:39
8452024/01/27ත්‍රිපිටකය කොතරම් විෂාල උනත් නිවණට උපකාරී වෙන්නේ මේ දෙයයි.00:06:53
8462024/01/27මගපල සහ බුද්ධ ශක්තිය අතර ඇති සංබන්දය00:02:46
8472024/01/27ආර්ය උපවාදයෙන් නිදහස්වීමට මෙය කරන්න00:02:02
8482024/01/27නමෝතස්ස ගාථාව තුන්සැරයක් කියා අදිට්ටාන කර ධර්ම මගට බසින්න00:11:07
8492024/01/27නින්ද නොයන එකට කලයුතු දේ00:01:12
8502024/01/27සතර කමටහන් උපාය කරගත්තොත් අපායේ නොවැටේ00:01:50
8512024/01/27අභිසංකාර සහ කම්ම පථයෙන් නිදහස්වීමට කලයුත්තේ00:01:34
8522024/01/27හුලං ඇදලා පිටකරලා වරදිමගක් දේශනා කලොත් සිදුවෙන්නේ අත්ත තාපන පරත්ත පාපන පාපය00:03:37
8532024/01/26සඤාවේ අනිච්ච අනුපස්සි විහරති කර නිච්ච සඤාව ඉවත් කලයුතු බව නිරෝදය යනු නිර්උදා නොවේ00:04:08
8542024/01/26සැරියුත් මහා අරහතුන් වහන්සේ ධර්මය දේශනා කර බඹ ලෝකයට යැව්වා කියන එක ... එසේ කරන්න පුලුවන්ද ?00:02:31
8552024/01/26මිය යන්නට ආසන්න මොහොතේ ධර්මය දේශනා කර සුගතියට යවන්න අරහතුන් වහන්සේට පුලුවන්ද, ආගමේ ඇති පිංපොත00:02:12
8562024/01/26ගිරිමානන්දස්ස භික්ඛුනෝ කියන්නේ භික්ඛුවක්ද00:01:08
8572024/01/26මිහිඳු මහ අරහතුන් වහන්සේ සහ සංඝමිත්තා තෙරණින් වහන්සේ ධර්මාසෝක රජුගේ දරුවන් නොවේ00:05:49
8582024/01/26නිරය සහ ගති, මිය යන මොහොතේ හෝ අනිච්චං දුක්ඛං විපරිනාම ධම්මං මෙනෙහි කලොත් මගපල ලැබේ00:04:29
8592024/01/26බුදුන්වහන්සේ සතර සතිපට්ටාන සූත්‍රය දේශනාකළ සැලව රජමහා විහාරය00:06:52
8602024/01/26නිහඬ බව ධර්ම මග යනකෙනෙකුට පහසුවක් වියහැක00:02:19
8612024/01/26කටින චීවරය පිළිගන්න ස්වාමින් වහන්සේ අඩුම වශයෙන් සෝතාපන්න පලය ලබා තිබිය යුතුයි00:04:23
8622024/01/26සියළු බුදුවරුන්ගේ මනෝමයකාය කෙන්ද්‍රගතවෙන ස්ථානය හිරිවඩුන්න00:00:50
8632024/01/26අසුබ සඥාව සහ විරාග සඥාව වඩන හේතුව00:01:15
8642024/01/26සා...දු, සා....දු, සා....දු තුවරක් කියන හේතුව අතීතයේ කළ පුණ්‍ය ක්‍රියාවක් මතක් උනොත් කලයුතු දෙය00:02:41
8652024/01/25නවකයන්ට අරියමග යාමට උපකාරිවෙන දහම් සාකච්චාවක්00:24:56
8662024/01/25දුරුතු පොහොය​ 2024 දහම් දේශනාවේ දහම් සාකච්චාව01:38:53
8672024/01/25පොලොන්නරුව සිරිපැරකුම්බා මහා පිරිවෙනේ පරිවේනාධිපති පඥා රාම ස්වාමින් වහන්සේ00:11:32
8682024/01/24නැදිමාලේ ත්‍රිපිටක මිලදීගෙන පරිත්‍යාග කිරීමෙන් ආර්ය උපවාදයක් සිදුවෙනවාද,00:14:00
8692024/01/24ගොවිතැන් ආරක්ෂා කරගන්න සත්තු මැරෙන බව දැන දැනම කෘමිනාශක විදීමෙන් සද්දස්සකුලපුත්තස්ස වීමට බාදාවක්00:15:59
8702024/01/24අර්ථධර්ම සහ ණය විණය සහ නවාංග සාසණය පූර්ණ වෙන ආකාරය00:27:56
8712024/01/24සංසාර ණය ගණුදෙනුවෙන් නිදහස් වෙන්න නම් , ණයෙන් මිදෙන ක්‍රමය තේරුම් ගත යුතුයි, ආනපාන සති සමාධියට00:08:37
8722024/01/24දම්ම අනුදම්ම පටිපදා සතර කමටහන් අනුස්සති හතර, කටින සිව්රක් පූජා කරන්න සුදුසුවීමට00:12:54
8732024/01/24දුරුතු පොහොය​ 2024 ~ සිරි ධම්මාලංකාර මහා අරිහත් බුදුපියානන් වහන්සේ ~ Siri Saddharmaya02:52:05
8742024/01/24සතර ස්ථාන වලට යන්න කලින් මේ වීඩියෝව අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න | Daham Atuvawa00:07:42
8752024/01/24සෝතාපන්න ඵලයට පත්විමේදි සිදුවන එකම දේ.00:01:28
8762024/01/24අල්ලස් හා දූෂණ විමර්ශණ කොමිෂන් සභාවේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්තුමියගේ ප්‍රකාශය | Daham Atuvawa00:08:57
8772024/01/24ජනවාරි මස බුද්ධ භාවනා සමාලෝචනය - මීරිගම (2024-01-19 pm)01:56:04
8782024/01/23ආනන්තරිය පාප කර්මය කරගත් අය සමාවගන්න ඔබවහන්සේ අභිමුකව පැමිණියාට කමක්නැද්ද00:08:16
8792024/01/23බණ අසනකොට සරීරයට සිදුවෙන දේ ,කම්පිතන්, ප්‍රකම්පිතන්, සංපකම්පිතන්,00:09:09
8802024/01/23වෛද්‍ය වාර්තා අනුව කුසට එන දරුවෙකු කුසෙන් ඉවත්කිරීමෙන් ඒ දෙමවුපියන්ට පාපයක් වෙනවාද00:11:44
8812024/01/23මගේ සරිරයේ තිබූ වේදනාවක් සතර කමටහන් වැඩීමෙන් නිම වූ ආකාරය .00:09:54
8822024/01/23බුදුන්වහන්සේ ලංකාවේ ඉපදුනත් ඉන්දියාවේ ඉපදුනත් අපට මොකෝ කියන අය කරගන්නා පාපය00:17:59
8832024/01/23මේ කරන වරද පෙන්වාදෙන්නේ බොහෝම කාරුණිකව අනුකම්පාවෙන්00:30:35
8842024/01/22කෙනෙක් බැන්නොත් ඔබේ හිතේ ද්වේශයක් වෛරයක් ඇති උනොත් කමටහන් වඩන ආකාරය00:12:17
8852024/01/22ඥාතියෙක් මියගිය පසු මනුස්සයෙක් බවට පත් උනොත් අපිදෙන පිං ලැබෙනවාද00:08:12
8862024/01/22සද්දස්සකුලපුත්තාස්ස උනාට පසු බුද්ධ ශක්තියට අනුගතවෙන ආකාරය, තමන් තමන් තුලින් සුදු කිරණ ශක්තියක්00:11:17
8872024/01/22කාමයේ වරදවා හැසුරුනොත් සහ ඉන්ද්‍රිය අසංවරය නිසා කාන්තාවක් වී ඉපදීම00:16:24
8882024/01/22සද්දස්සකුලපුත්තස්ස වීමට සතර කමටහන් වඩන්නේ කෙසේද , දිට්ටි සං ප යුත්ත සහ දිට්ටි විප්ප යුත්ත යනු00:19:16
8892024/01/22පරගැති මානසිකත්වය නිසා අපට උරුම වචන වලින් බැහැර වීම.. අනිච්ච යනු ස්ථිර නැත කියලා හෙළ වහරෙන්00:05:46
8902024/01/22මම ආවේ දුව එක්ක එයා දවස් හතක් මෙහි ඉන්න නිසා ණය වෙනවාද බෝතලේ අරිය විමුක්ති හිමි දහම ගත් ආකාරය00:10:32
8912024/01/21වලස්මුල්ලේ අභය හාමුදුරුවෝ ධ්‍යානයේ තැපීම මාරයාගේ උගුලට හසුවීම නිදහස් වෙන ක්‍රමය දන්නෙත් නැත00:09:40
8922024/01/21ධම්මේ හවේ රක්ඛති ධම්ම චාරි සෝතාපන්න මාර්ගයේ සිට ඉහලට සිදුවේ00:09:12
8932024/01/21සතර කමටහන් වැඩිම නිසා ලැබෙන ධ්‍යානයෙන් ධ්‍යාන සුවය වින්දොත් නැවත සතරකමහටන් කරන්න බැරිවෙනවා00:07:21
8942024/01/21රෑ එළිවෙනකන් ඇසු දහම මෙනෙහි වීම නින්ද නොයෑම00:09:16
8952024/01/21බෝසත්තුමා හිතුවා ධ්‍යාන හරහා නිවන් දකින්න ලැබෙයි කියලා ,00:08:42
8962024/01/21ධ්‍යාන පසුපස ගියාද00:08:51
8972024/01/21කෙලෙස් මුල් ගලවා දමන ආකාරය.00:10:31
8982024/01/21දාණයක් දුන් පසු හාමුදුරුවෝ කියන පිං වාක්‍ය සහ ඔබ සිතෙන් කලයුතු පින් පැමිණ වීම00:13:05
8992024/01/20ගිරිමානන්ද සූත්‍රය සහ බෝජ්ජංග සූත්‍ර අතර වෙනස , අරහතුන් වහන්සේ විසින් තවත් අරහතුන් වහන්සේලාට00:16:12
9002024/01/20රූපයකට කැමැත්තෙන් බැඳිලා ඇතිවෙන උපාදානය තණ්හාවක් ඇති නොවුනොත් දුකක් ඇතිවෙන්නේ නැත00:18:38
9012024/01/20අරහතුන්වහන්සේට බුදුබල බුදුහඬ බුදුරුව දැනෙනවාද,00:10:58
9022024/01/20අසිත තාව්සා ඇඬුව හේතුව, ධ්‍යානයක් වින්දොත් සතර කමටහන් වඩන්න අමතක වේ. දැහැන් ගත වීම ඇවතක් එය රෝගයක්00:14:33
9032024/01/20තයෝමේ අභිසංඛාර තේරුම්ගමු - පුන්ඥාබි සංකාර , අපුන්ඥාබිසංකාර සහ අනින්ජාභී සංකාර00:26:19
9042024/01/20සෝතාපන්න වුනාට පස්සේ නැවත සතර අපායට වැටෙන්නේ නැ!00:07:13
9052024/01/20තමන් ගැටගහගත්ත ගැට00:01:37
9062024/01/20සියදිවි හානිකරගත්තොත් තමන් පිලිබඳ ඇති වූ පටිගයකි මනුස්සත්ව පටිලාබයක් ලබාගත් මොහොතේ00:01:25
9072024/01/20චතුස්කෝටික පාරිශුද්ධ මාංසය සහ දාණයට මස් මාංස ඉල්ලා ලබාගත්තොත් සිදුවෙන දෙය00:03:04
9082024/01/20හරකෙක් නිදහස් කරලා පෙර කර්ම වලින් නිදහස් විය හැකිද. කර්ම පථය සහ කර්මය මේ දෙකෙන් නිදහස් වියහැක්කේ00:03:12
9092024/01/20කුසළ මූල පටිච්චසමුප්පාදය නැති. තියෙන්නත් බැරි බුද්ධාගම00:02:34
9102024/01/20ඔබට කරදර ඇති කරන ඔබ තුල ඇති කිරණ ශක්තිය ගැන ඔබ දැනුවත්ද00:10:31
9112024/01/20පිං අනුමෝදන් කිරීමේදී ඔබ වැඳගෙන පිං දුන්නොත් ඔබගේ අත් දෙකේ ඇති කිරණ ශක්තිය නිසා ඕලාරික නොවන අයට00:07:50
9122024/01/20පිණෙන් පැවැත්ම යහපත් කරගතහැක කුසලය නිවණට00:03:51
9132024/01/19අරණ්‍ය ගතෝවා, රුක්ඛමූල ගතෝවා, සුඥා ගාර ගතෝවා, නිසීදතිපල්ලන්කන් යනු,00:14:05
9142024/01/19අස්සුත්වත් පෘතක්ජනයා භාවිතාකරන සංඛාර විඥාන, සුතවත් අරිය ශ්‍රාවකයා භාවිතා කරන ක්‍රියා පඥා00:09:27
9152024/01/19මතක සටහන් හැටියට එන්නේ නැත්නම් මතකයේ තැන්පත්කරගෙන නැත00:14:51
9162024/01/19ඉන්දියාවේ ඉතිහාසය ලියපු හැටි | History of India00:28:49
9172024/01/19විශ්‍රාම වැටුප ගැනීම ණය වීමක් ද00:02:23
9182024/01/19*මරණය උණාට පසු එය දැනෙන ආකාරය00:11:53
9192024/01/19අපිට ඉවක් නැ, අපට තියෙන්නේ මනසක්.. මේ දෙකම තිබ්බොත් ලෝකේ අවසානය තමා00:03:57
9202024/01/1912. ජනවාරි මස බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2024-01-19 am)02:45:47
9212024/01/18සිතේ ස්වභාවය අනුශය පරියුට්ටාන විතික්කම අවස්ථා තුනක් , සංවර, ප්‍රාහන, චේතනා, වේරමනී, අවිතික්කම,00:11:02
9222024/01/18ආසවා පරිවජ්ජනා පහාතබ්බා ගිහියෙක් භාවිතා කරන්නේ කෙසේද, කප්රුකට සූදුව එකතුවෙන ආකාරය00:12:33
9232024/01/18බුද්ධ ශක්තියට අනුගත වූ පුද්ගලයාගේ කිරණ ශක්තිය පෙනෙනවාද , සද්දා ඉන්ද්‍රිය මතු වූ පසු00:11:40
9242024/01/18ආසවා දස්සනා පහා තබ්බා යනු , එන හැමදෙයක්ම නැතිවෙන සොභාවයක් දැනීම00:11:08
9252024/01/18අපේ ත්‍රිපිටක පොත් පිලිබඳ ඉතිහාසය , දහම විකුර්ති වීම පටන්ගත් ආකාරය00:12:41
9262024/01/18ලොකු හාමුදුරුවනේ පොඩි හාමුදුරුවරුන්ව විශ්ව විද්‍යාල අධ්‍යාපනයට යවනවානම් මේ ගැනත් සැලකිලිමත්වෙන්න00:12:26
9272024/01/1811. ජනවාරි මස බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2024-01-15 pm)02:11:28
9282024/01/18අනිත්‍ය, දුකයි, අනාත්මය කියන්නේ වැරදි දහමක් හරි දේ අනිච්චං දුක්ඛං විපරිණාම ධම්මං00:17:56
9292024/01/1810. ජනවාරි මස බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2024-01-18 am)02:45:54
9302024/01/1809. ජනවාරි මස බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2024-01-17 pm)02:14:42
9312024/01/17මුගලන් මහා අරහතුන් වහන්සේ යතුරු හිලකින් යාම බවුතික විද්‍යාව අනුව අබව්යද,00:10:03
9322024/01/17කාළය ගතකරන විට අරියමෙත වඩා සුදු කිරණ පැතිරවීම හුරුපුරුද්දක් ලෙස කිරීම සතර කමටහන් වඩන්න පහසු කරනවාද00:08:07
9332024/01/17පංචනීවරණ සිට කුනු සලාහරිනවානම් ඔබටම තේරෙනවා ආයතන ඉන්ද්‍රිය වෙනවා00:09:33
9342024/01/17ස්වාමින් වහන්සේලාට බොහෝ වැදගත්වෙන දීර්ග විග්‍රහයන්00:18:41
9352024/01/17ආනාපාන සති සමාධිය නොවඩා බුද්ධ ශක්තියට අනුගත විය නොහැකිද00:03:42
9362024/01/17ආනපාන සති සමාධියෙන් මමත්වයෙන් මිදෙන ආකාරය , සද්ධර්ම පුණ්ඩරික සූත්‍රය, හීන යාණය කියන හේතුව00:11:48
9372024/01/17මාගදී බසේ අයන්න නයන්න යොදන ආකාරය00:01:36
9382024/01/17අනේක ජාති සංසාරං සංධා විස්සං අනිබ්බිසං - මුළු බුදු දහමම ගැබ්වූ බුද්ධ උදාන වාක්‍යය | Daham Atuvawa00:05:31
9392024/01/1708. ජනවාරි මස බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2024-01-17 am)02:41:00
9402024/01/1707. ජනවාරි මස බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2024-01-16 pm)02:17:26
9412024/01/17ඒ කාලෙට වඩා දැන් ගොඩාක් වෙනස් වෙලා ලෝකය.00:04:07
9422024/01/17සෝවාන් පලය සහ සකදාගාමී පලය යනු00:02:15
9432024/01/17ආනාපාන සති සමාධි වඩනකොට පූර්ණයවන භවිස්සති විපස්සති මතකාය සහ නිච්චවිම00:05:28
9442024/01/17දක්ඛිණ විභංග සූත්‍රයේ සාංගික දාන සහ භික්කු දාන යනු, තුන්තරා බෝධිය වඳින එකක් නොවේ00:08:52
9452024/01/17මහා චත්තරික සූත්‍ර දේශනාව හතලිස් ආකාරයට කරපු විග්‍රහය, සීලයෙන් පටන්ගත්තොත් වැරදියි00:06:14
9462024/01/17සංකිත්තේන පංච උපාදානස්කන්දා දුක්ඛා සහ විග්‍රහ කිරීම සහ නොකිරීම00:07:04
9472024/01/16මව හෝ පියා මිය ගිය පසු නිවැරදිව පිං අනුමෝදන් නොකලොත් , ගෙදර සද්ද බද්ද පැමිණීම00:09:55
9482024/01/16දස අකුසල් සහ පස්සේ හදාගත්ත එක රහමෙර රා අරක්කු කිරීම, ලෝබය විෂම ලෝබයක් වෙන ආකාරය00:06:19
9492024/01/16බුදුන්වහන්සේ දේශනා කරපු ආකාරය සහ ඔබවහන්සේගේ දේශනා ප්‍රාති හාරය00:11:17
9502024/01/16තේසං හේතුන් තථාගතෝ ආහ යනු, කරුමයක් උරුම වෙන ආකාරය, හේතු භංගා නිරුජ්ජති පටිවිරතෝ හෝති යනු00:09:57
9512024/01/16සූර්ය නමස්කාරය කරලා වැඩක් නැ සූර්ය ආලෝකය ප්‍රොයොජනයට ගෙන නිවනට වැඩ කරගත ‍යුතුයි00:08:16
9522024/01/16කාමෙසු මිච්චාචාරය සහ කුසලය අකුසලය , බුදුන්ද දහමද සංඝද00:06:12
9532024/01/16පින පව සහ කුසලය අකුසලය යනු , ආයතන හය ඇතිවෙන ආකාරය සහ ඉන්ද්‍රිය සංවරය00:07:41
9542024/01/16පිනක් කරලා, පින් අනුමෝදම් කිරිම සිතින් විතරක් කරන්න පුලුවන්ද?00:03:06
9552024/01/1606. ජනවාරි මස බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2024-01-16 am)02:29:36
9562024/01/1605. ජනවාරි මස බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2024-01-15 pm)02:11:51
9572024/01/1604. ජනවාරි මස බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2024-01-15 am)02:46:27
9582024/01/16කායේ කාය යනු00:03:55
9592024/01/16සිරි සද්ධර්ම දේශනාවක් හඳුනාගන්නේ කෙසේද00:02:11
9602024/01/16සතර සති පට්ටාන යනු00:02:13
9612024/01/16පිළිකාව සුවකරගැනීමට අනුගමනය කලයුතුමග00:04:57
9622024/01/16නාම රූප කොටස්දෙක පටිච්චවෙන ආකාරය00:04:31
9632024/01/16අනිච්ච, දුක්ඛ, අනත්ත තේරුම් ගමු00:07:23
9642024/01/16යෝනිසෝ මනසිකාරය සහ අයෝනිසෝ මනසිකාරය ක්‍රියාත්මකවෙන ආකාරය00:01:08
9652024/01/16යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් සාමාජ ප්‍රශ්නයක් කතාකරත් අනුශය උපදින ආකාරය00:00:47
9662024/01/16විඥාන ආහාර හදන ආකාරය සහ පැවැත්ම00:02:58
9672024/01/16උපේක්ඛාව සහ ක්‍රියා සිත යනු කුමක්ද00:06:53
9682024/01/16බුදු දහමේ හරය යනු සමුදය නිරෝදයයි .00:00:32
9692024/01/16චතු අරිය සත්‍ය යනු සමුදය නිරෝදයයි00:04:37
9702024/01/16සංඛාර විසංඛාර කරනකොට සිදුවෙන දෙය , ආනාපාන සති සමාධිය යනු කුසලස්ස උපසංපදා00:04:58
9712024/01/15අනිමිත්ත සමාදිය, අප්පනිහිත සමාදිය, සුඥත සමාදිය00:08:20
9722024/01/15බැරි වෙලාවත් දිඹුලාගල සෙල්ලිපියේ තිබෙන්නේ ප්‍රාග් අයිතිහාසික අකුරු බව ඔප්පු උණොත් පුරාවිද්‍යාවේ අයට00:03:12
9732024/01/15අබිජ්ජා දෝමනස්ස, සෝමනස්ස ඉවත්කිරීමට කලයුතු දෙය00:06:33
9742024/01/15කාටවත් සුද්දකරන්න මේ දහමේ ඉඩතියලා නැත00:09:00
9752024/01/15ජාත සෝතාපන්නව ඉපදුනු ගිහි පිංවතුන් අද ඉන්නවා00:12:31
9762024/01/15මාගදී බස වෙනත් බසකට වචනයට වචනය පරිවර්ථනය කලොත් ඇවැතක් , මරණානුස්සතිය මෙනෙහි කලයුත්තේ00:12:28
9772024/01/15සංමත පන්සල් තිබෙන්න ඕනි ඒ අයත් යහපත් දේවල් කරනවා00:07:06
9782024/01/1503. ජනවාරි මස බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2024-01-14 pm)02:14:12
9792024/01/15සතර කමටහන් වඩන ආකාරය00:02:30
9802024/01/15බොහෝ හාමුදුරුවරුන්ට වැදගත්වෙන පිරිවෙනාධිපති හාමුදුරුවන්ගේ පැන වලට පිළිතුරු00:08:53
9812024/01/15ජිවිතේ අවසාන කාලයේ ධර්මායතනයට පැමිණීමට ලැබීම, මරණ ඉස්මුර්තිය කියා එකක් නැත තිබෙන්නේ මරණ අනුස්සති,00:05:09
9822024/01/14පච්චුප්පන්න යනු සහ සතර කමටහන් වැඩිය යුතු අවස්ථාව, බුද්ධ ශක්තියට අනුගත උනොත් මගපල ලබනවා00:13:01
9832024/01/14පරදත්තූප ජීවීන්ට කැපකොට පිං අනුමෝදන් කිරීම, කට්ටඩින්ලවා ඥාතීන් බෝතලයක හිරකලානම්00:20:44
9842024/01/14ඔබගේ ඥාතීන්ට පිං අනුමෝදන් කරනකොට ඔබ වැඳගෙන පිං අනුමෝදන් කලොත් සිදුවෙන දෙය00:22:14
9852024/01/1402. ජනවාරි මස බුද්ධ භාවනා ණය ගනුදෙනුවෙන් බොහෝ කොටසක් සමාව ගැනීමෙන් අවසන් කරගත හැක00:24:34
9862024/01/1402. ජනවාරි මස බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2024-01-14 am)02:50:07
9872024/01/1401. ජනවාරි මස බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2024-01-13 pm)02:23:27
9882024/01/14ධර්මය සොයා පැමිණෙන පිටසක්වල ජීවීන් | Daham Atuvawa00:02:36
9892024/01/14මාගදී බසේ ඇති විශේෂත්වය දැකීමෙන්, මගපල පූර්ණ කරගැනීමට උපකාරී වෙනබව ..00:13:47
9902024/01/14කුසල් අකුසල් යනු කුමක්ද , තමන්ට සුදුසු ආහාරය තේරීම කලයුතුයි00:04:02
9912024/01/14වර්තමානයේ හැම වෙලේම සමුදය බිහිවෙන්නේ නැත අතීත සිතුවිල්ල යහපත්නම් එය භාවිතා කරන්න00:08:22
9922024/01/14සේවී තබ්බා අසේවී තබ්බා සූත්‍රයේ ඇති දිට්ටි පටිලාබන් යනු පැවැත්ම තුල දෙපැත්තක් ඇත භාවිතාකලයුතු පැත්ත00:04:08
9932024/01/13අප රටේ කෝ නිගන්ටයෝ, අදටත් ඉන්දියාවේ නිගන්ටයෝ ඉන්න නිසා බුදු හාමුදුරුවොත් ඉන්දියානුවෙක් තමයි කියන00:02:12
9942024/01/13බණ්ඩාරවෙල ධම්ම දේශනාවේ ධම්ම සාකච්චාව01:36:15
9952024/01/13~ උතුම් ගොතම බුද්ධ සාසනය නැවත පන පිහිටවූ, මහා ප්‍රාඥ සිරිධම්මාලංකාර අරිහත් බුදු පියානන් වහන්සේ ~02:31:28
9962024/01/13බුද්ධ පූජාව නිවැරදිව පූජා කරන ආකාරය00:04:08
9972024/01/12සසර ගමනට හේතු වෙන මනෝ පුබ්බංගමා ධම්මා, විඥාණය පිරිසිදු කරගන්නා සුතවත් අරිය ශ්‍රාවකයා00:02:37
9982024/01/12ගේහ සිතන් උපේක්ඛාව යනු,00:01:37
9992024/01/12*අනිත්‍යයයි දුකයි අනාත්මයි කියලා ධර්මය විකුර්ති කළා නම් සමාව ගන්න ආකාරය00:03:44
10002024/01/12⭕ කින්ති සුත්තං | සමන අරණ විහරණ බුද්ධ භාවනා | මහා ප්‍රාඥ මීවනපලානේ සිරිධම්මාලංකාර මහඅරහතුන් වහන්සේ00:42:24
More pages:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 All
Shown above: 1 - 1000 (Total: 11555)

* Dates are in UTC.